Share
Si la seva empresa duu a terme operacions amb persones o entitats vinculades —per exemple, amb altres societats del mateix grup o amb socis amb una participació igual o superior al 25%, o bé els seus familiars, fins al tercer grau—, les ha de valorar a preus de mercat. No obstant això, en uns certs casos també ha d’informar d’aquestes operacions a Hisenda o documentar-les.

En el marc de les obligacions fiscals que han de complir les empreses, volem recordar-los la importància d’informar correctament a Hisenda sobre les operacions realitzades amb persones o entitats vinculades.

Si l’any passat la seva empresa va efectuar operacions amb persones o entitats vinculades, recordi en quins casos n’ha d’informar a Hisenda i a través de quines declaracions s’ha de fer.

Operacions vinculades

Les operacions vinculades són aquelles que la seva empresa fa amb persones o entitats amb les quals té una relació especial. Aquest tipus d’operacions inclou, per exemple, transaccions amb altres societats del mateix grup, amb socis que tenen una participació igual o superior al 25%, o bé amb familiars d’aquests socis fins al tercer grau.

És crucial que aquestes operacions es valorin a preus de mercat per garantir la transparència i l’equitat fiscal. No obstant això, en alguns casos, no només n’hi ha prou amb valorar-les adequadament, sinó que també cal documentar-les i informar Hisenda. A continuació, es detallen les obligacions específiques.

Obligació de documentar

Dossier d’operacions vinculades

Llindar de 250.000 euros: si la seva empresa ha efectuat operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada amb un import total igual o superior als 250.000 euros durant l’exercici, ha de preparar un dossier detallat. Aquest dossier ha de descriure la naturalesa i la valoració assignada a aquestes operacions, justificant que aquesta valoració es correspon amb el que pagarien parts independents en condicions similars.

Excepció per a grups fiscals consolidats: si la seva empresa forma part d’un grup acollit al règim de consolidació fiscal, no cal confeccionar aquest dossier per a les operacions fetes amb altres societats del mateix grup fiscal.

Conservació i presentació del dossier

El dossier no cal presentar-lo de manera efectiva, però ha d’estar disponible per si Hisenda el sol·licita. Hisenda pot requerir aquest document a partir de la finalització del termini voluntari de presentació de l’impost sobre societats (IS). En el cas que l’exercici social de la seva empresa coincideixi amb l’any natural, aquesta data és el 26 de juliol de cada any.

Formulari d’operacions vinculades (FOV)

Per a empreses de reduïda dimensió (Son aquelles que en el període impositiu immediat anterior l’import net de la xifra de negocis hagués estat inferior a 10 milions d’euros). existeix la possibilitat de presentar electrònicament el Formulari d’operacions vinculades (FOV), que substitueix el dossier esmentat i cal presentar-lo juntament amb la declaració de l’IS de l’exercici.

Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions amb paradisos fiscals

A més de la documentació requerida, les operacions subjectes a l’obligació de documentació s’han de declarar a través del model 232.

Termini de presentació

El model 232 cal presentar-lo el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per exemple, si l’exercici social de la seva empresa coincideix amb l’any natural, la presentació s’ha de fer el mes de novembre.

Informació addicional en el model 232

A més de les operacions que superen els 250.000 euros anuals amb la mateixa persona vinculada, el model 232 ha d’incloure:

  1. Operacions específiques: operacions vinculades que, en conjunt, superin els 100.000 euros, com la venda d’immobles o participacions i operacions amb intangibles.
  2. Operacions rellevants: operacions vinculades del mateix tipus i mètode de valoració que, en conjunt, excedeixin el 50% del volum de negocis de l’empresa, sense importar el seu import individual.
  3. Patent box: operacions en les quals s’hagi aplicat la reducció per patent box (incentiu per cessió de patents), independentment de l’import.
  4. Paradisos fiscals: operacions fetes amb entitats domiciliades en països o territoris considerats paradisos fiscals, sense importar l’import i amb independència de la vinculació.

Empreses de reduïda dimensió

Per a les empreses de reduïda dimensió, la presentació del formulari FOV juntament amb la declaració de l’IS cobreix l’obligació de documentar les operacions vinculades. No obstant això, aquestes empreses també han de presentar el model 232 al novembre per a complir amb les obligacions d’informació addicional.

Complir aquestes obligacions de documentació i informació és essencial per evitar sancions i assegurar la transparència en les relacions fiscals de la seva empresa. Els recomanem revisar detalladament les operacions vinculades fetes durant l’exercici i assegurar-se que es compleixin els requisits establerts per la normativa vigent.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

"*" indicates required fields

Share

Scroll to Top
Open chat
Do you need help?
RM Assessors