Compartir

Els contractes d’arrendament que no estan subjectes a IVA, com ara els d’habitatge habitual i els d’habitatge de temporada, han de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials i també s’ha de pagar aquest impost pels avals quan en el contracte intervingui un fiador. Com sigui que darrerament el Departament d’Economia i Finances està requerint als que s’han distret de pagar, considerem oportú recordar quines son les obligacions fiscals d’aquests contractes d’arrendament.

Quin es el % de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) que s’ha de pagar actualment?

  • Arrendaments: 0,5%
  • Avals: 1%.

 

Qui es el responsable del pagament ?:

  • Arrendaments: L’arrendatari es el responsable principal i l’arrendador es el responsable subsidiari.
  • Avals: L’arrendador a favor del qual es presta la garantia.

 

Sobre quina base s’ha de pagar inicialment l’impost ?

  • Arrendament d’habitatge per ús habitual i permanent: La quantitat total que s’hagi de satisfer durant tota la durada del contracte amb mínim de tres anualitats. Si el contracte no especifiques la durada del contracte la base de l’impost seria l’import equivalent a sis anualitats de renda.
  • Arrendament per ús diferent del d’habitatge habitual i permanent no subjecte a IVA: La quantitat total que s’hagi de satisfer durant tota la durada del contracte. Si el contracte no especifiques la durada del contracte la base de l’impost seria l’import equivalent a sis anualitats de renda.
  • Avals: L’import de la obligació o capital garantit. Si el contracte no quantifiques la responsabilitat del fiador la base per liquidar l’impost de l’aval coincidiria amb la utilitzada per liquidar l’arrendament.

 

I si el contracte es prorroga més enllà del període liquidat inicialment ? En aquest cas s’haurà de liquidat l’impost sobre la base de la suma total a pagar per l’arrendatari durant el període prorrogat, tant el que fa referència a l’arrendament com, en el seu cas, a l’aval.

Quin es el termini per liquidar l’impost ?:

  • Contractes inicials: Un mes des de la data del contracte.
  • Pròrroga dels contractes: Un mes des de la data d’inici de la pròrroga.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a estertarradas@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors