Compartir

En el BOE del passat 10 de març es va publicar el Real Decret 106/2018, que regula el Pla Estatal de l’Habitatge 2018 – 2021 i recull diferents ajuts tant per la compra com pel lloguer d’habitatge. Destaquem:

Ajuts a la compra:

 • Quantia: Fins el 20% del preu de l’immoble. Límit màxim: 10.800 €
 • Requisits:
  • El sol·licitant ha de ser menor de 35 anys.
  • L’immoble a adquirir ha d’estar en un municipi de menys de 5.000 habitants.
  • El preu de l’immoble no podrà ser superior a 100.000 €.
  • Els ingressos del sol·licitant no poden superar els 22.558 € a l’any 2018. Aquest import s’amplia en el cas de famílies nombroses o amb discapacitats.
  • L’habitatge adquirit s’ha d’ocupar en un màxim de 3 mesos des del seu lliurament i ha de constituir la residència del sol·licitant per un període mínim de 5 anys.
  • El sol·licitant no pot disposar de cap altra habitatge en propietat o en usdefruit.
 • Sol·licitud: Falta l’acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per que fixin la data a partir de las qual es podrà presentar les sol·licituds.

Ajuts al lloguer:

 • Quantia: Fins el 40% del preu del lloguer o fins el 50% si son menors de 30 anys o majors de 65, per un termini màxim de 3 anys, ampliable si les circumstàncies ho justifiquen.
 • Requisits:
  • El lloguer no podrà superar els 600 € mensuals, ampliable fins a 900 € mensuals en casos excepcionals.
  • Els ingressos familiars no podran superar una determinada quantitat en funció del nombre de persones que ocupin l’habitatge. Per exemple, 1.075,68 € mensuals a l’any 2018 si son dues persones les que ocupin l’habitatge.
  • No s’admet relació de parentiu proper entre propietari i arrendatari i l’arrendatari no podrà ser propietari ni usufructuari de cal altra habitatge.
 • Sol·licitud: No es preveu que es pugui cursar fins a maig o juny, però en tot cas els ajuts es concediran amb caràcter retroactiu des del 1.1.2018.

Altres ajuts:

 • Promoció habitatges de lloguer: Subvencions a promotors públics o privats per la construcció o rehabilitació d’immobles per a destinar-los a lloguer durant un mínim de 25 anys.
 • Desnonament: L’ajut a persones desnonades por arribar al 100% de la renda durant 3 anys. Es destinaran a aquesta finalitat habitatges desocupats amb un preu de lloguer de fins a 400 €/mes.
 • Rehabilitació: Fins el 40% de la inversió. Es pot incrementar en alguns casos.
 • Habitatges adaptats: Ajuts específics per a la promoció o rehabilitació d’habitatges  amb serveis i instal·lacions comuns adaptats que es destinin a lloguer durant 40 anys.

Som Agents de la propietat immobiliària i Administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors