Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Tal com hem vingut informant, s’ha limitat l’import de la renda que les parts son lliures d’acordar en l’arrendament d’habitatges en determinades poblacions de Catalunya. Aquesta limitació ha estat disposada en la Llei 11/2020, de 18 de setembre, publicada en el DOG del dia 21 i va entrar en  vigor el passat dia 22. Destaquem el següent:

Àmbit d’aplicació:

  • Lloguers d’habitatge permanent que estiguin situats en zones considerades de mercat  d’habitatge tens (en les que s’ha detectat la necessitat d’habitatge de lloguer en condicions assequibles).
  • A les comarques de Girona, pel moment i amb una durada màxima de cinc anys, afecta a les poblacions de Blanes, Figueres. Girona. Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols.
  • També afectarà a les poblacions amb més de 20.000 habitants que disposen d’un índex de referència de preus amb rendes que, entre els anys 2014 i 2019, han experimentat un increment superior a un 20%. Aquesta declaració té una durada màxima d’un any.

 

Quantia màxima de la renda inicial:

  •  La quantia màxima de la renda que pot ser convinguda en el moment de formalitzar el contracte no pot ultrapassar el preu de referència d’un habitatge de característiques anàlogues, incrementat o minorat, com a màxim en un 5%.
  • La renda tampoc podrà ultrapassar el preu del lloguer fixat en el darrer contracte d’arrendament , en el supòsit que l’habitatge hagi estat arrendat dins dels cinc anys anteriors, amb els increments i les excepcions que indica la llei mateixa.

 

Arrendament d’habitatges nous i rehabilitats, durant els cinc anys posteriors a la data de final d’obres:

  • La renda pactada a l’inici del contracte no podrà ultrapassar el marge superior de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges per a un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà, excepte en cas que s’hagin obtingut subvencions públiques.
  • En aquest cas la limitació de rendes no entrarà en vigor fins el 22 de setembre del 2023.

 

Obres de millora en els habitatges arrendats: L’arrendador que faci obres de millora en l’habitatge podrà, un cop transcorregut el termini legal mínim de durada obligatòria del contracte, incrementar la renda, en els termes previstos per llei.

Actualització de la renda: L’increment anual de la renda no podrà ser superior a l’IPC.

Ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en les poblacions afectades: Cal informar de l’aplicació del valor que correspongui de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges i, si escau, de l’import de la renda del darrer contracte d’arrendament vigent en aquell mateix habitatge.

Obres de millora en l’habitatge realitzades per l’arrendador: L’arrendador que faci obres de millora en l’habitatge podrà, un cop transcorregut el termini legal mínim de durada obligatòria del contracte, incrementar la renda per aquest motiu sense que li sigui d’aplicació el límit regulat en aquesta disposició.

Solució de conflictes: Aquesta Llei també estableix un sistema de solució de conflictes, a l’hora de dirimir les controvèrsies sobre la determinació i el reemborsament de les quanties pagades indegudament en els contractes d’arrendament d’habitatge subjectes al regim de contenció de rendes

Observacions:

  • Aquesta Llei té el seu precedent en el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, el qual no va ser validat pel Ple del Parlament i va ser derogat.
  • Es possible que la Llei que comentem sigui objecte de recurs  davant el Tribunal Constitucional. En tal cas seguirà vigent mentre no es declari la seva inconstitucionalitat, a no ser que (cas pop probable), qui recorri sigui el govern de l’Estat, en quin cas es podria acordar la seva suspensió immediata.

 

Som administradors de finques i agents de la propietat immobiliària. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors