Compartir

L’art. 54 ter del RGAT (reglament que regula les actuacions i els procediments de gestió tributària, aprovat pel Real Decreto 1065/2007) estableix que qui té la obligació de presentar la declaració informativa, model 179, sobre la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, son “las persones y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios” .

Es va plantejar el dubte de qui era l’obligat a informar en el cas que el propietari de l’habitatge l’arrendés a un “Property Maneger” o Gestor (que podia ser un API o un altra agent immobiliari) i aquest el subarrendes a turistes.

FEVITUR va plantejar una consulta vinculant a la Direcció General de Tributs, tramitada amb el núm. V3083-18 i que ara ha estat contestada. Resumim a continuació quina es la resposta en el casos més habituals:

Propietari que lloga l’habitatge a un professional/Gestor (per exemple, a un API) per un preu i termini pactat i aquest el sotsarrenda (bé directament o bé mitjançant plataformes) com habitatge d’us turístic, sota la seva responsabilitat i assumint-ne el risc:

  • El professional/Gestor o API, no actua com intermediari si no com a titular de l’activitat, no té la obligació de complimentat la declaració informativa, model 179 i si que té la obligació de conservar una còpia del DNI de les persones beneficiàries de l’habitatge.
  • En el cas que el professional/Gestor o API, utilitzi una plataforma online per la comercialització, cal distingir:
    • Si es limita a allotjar el anuncis, la plataforma no ve obligada a presentar la declaració informativa, model 179.
    • Si fa un servei d’intermediació per concloure el contracte entre el Gestor i el turista a canvi d’una retribució o comissió, la plataforma si que vindrà obligada a presentar el model 179.

Propietari que lloga l’habitatge directament amb intervenció d’un professional/gestor o API, que fa la intermediació per la contractació efectiva entre els turistes i el propietari/titular de l’ús de l’immoble i que percep una retribució pels seus honoraris:

  • El professional/Gestor o API, actua com intermediari i si que estarà obligat a la presentació de la declaració informativa model 179.
  • El propietari haurà de conservar còpia del DNI de les persones beneficiàries de l’habitatge.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors