Compartir
En el context laboral, els drets adquirits representen un pilar essencial per a la protecció i estabilitat dels treballadors. Aquests drets, també coneguts com a condicions més beneficioses, asseguren que les condicions laborals una vegada concedides no puguin ser modificades unilateralment en perjudici del treballador.

Què són els drets adquirits?

Son beneficis o condicions que els treballadors han obtingut durant la relació laboral, ja sigui per concessió explícita de l’empresari o per la pràctica continuada i consistent. Exemples d’aquests poden incloure un salari superior al conveni, més dies de vacances, jornades reduïdes, entre altres.

Consolidació dels drets adquirits

Perquè un benefici es consideri un dret adquirit consolidat, és essencial considerar la repetició temporal del benefici, la voluntat clara de l’empresari de concedir-lo, i que suposi una millora sobre les condicions estàndard establertes per contracte o conveni.

Reconeixement legal dels drets adquirits

L’Estatut dels Treballadors (ET), en l’article 3.1, garanteix que les condicions de treball no poden ser alterades en detriment del ja concedit sense un acord clar o situacions excepcionals justificades.

Una de les claus per ser considerat com a dret adquirit és que es porti cert temps gaudint de manera continuada d’un dret determinat.

No obstant això, com ha establert la jurisprudència en la sentència del Tribunal Suprem de 7 de juliol de 2010 o de 22 de setembre de 2011, la mera persistència o repetició en el temps no és causa suficient, sinó que és necessari que aquesta actuació persistent en el temps determini la voluntat de l’empresari de concedir el dret de manera indefinida.

Un exemple molt típic d’una condició més beneficiosa és el lliurament per part de l’empresa d’una cistella de Nada, tal com ha reiterat la jurisprudència en diverses ocasions.

Què pot fer el treballador davant la pèrdua d’un dret adquirit?

  • Impugnar la modificació en seu judicial en el termini de vint dies des de la seva notificació, mitjançant la corresponent demanda.
  • O bé sol·licitar l’extinció del contracte, sempre que els drets adquirits afectats siguin els recollits en l’art. 41.1 de l’ET.

Llista de control que recomanem per a que l’empresa gestioni els drets adquirits

  •  Verificar l’existència de beneficis reiterats i el seu reconeixement com a drets adquirits.
  •  Avaluar la legalitat de les condicions laborals actuals enfront dels estàndards del contracte i el conveni.
  •  Consultar amb representants legals abans de procedir a la modificació de qualsevol dret adquirit.
  •  Notificar adequadament a totes les parts involucrades sobre canvis proposats o necessaris segons la situació econòmica i legal de l’empresa.
  •  Assegurar-se que totes les modificacions es facin de conformitat amb els requisits legals i amb el respecte degut als drets dels treballadors.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 298 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors