Compartir
Es mantenen per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. No obstant això, a conseqüència de l’actual situació econòmica, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 10% per al període impositiu 2023 i al 15%, per al període impositiu 2022. Aquesta mesura resulta aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

S’ha publicat la Orden HFP/1172/2022 que aprova el mòduls que regiran en el sistema d’estimació objectiva per a determinar els rendiments nets de les empreses. Destaquem el següent:

Límits de facturació que permeten la inclusió en el sistema d’estimació objectiva

Concepte (1) Any 2023 A partir de 2024
Vendes totals 250.000 150.000 (2)
Vendes a empresaris 125.000 75.000
Compres (no immobilitzats) 250.000 150.000
  1. Volum d’operacions fetes l’any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit és de 250.000 euros.

IRPF:

  • Es mantenen per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.
  • S’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 10% per al període impositiu 2023 i al 15%, per al període impositiu 2022.

IVA:

  • Es mantenen per a 2023 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediat anterior.

Renúncia:

Es permet renunciar al règim de d’estimació objectiva i passar al règim d’estimació directa presentant una declaració censal al desembre o exercitant la renúncia tàcita en presentar la declaració de l’IVA del primer trimestre de 2023 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d’IRPF en règim d’estimació directa (model 130).

IRPF en les activitats agrícoles i ramaderes: 

  • S’estableix per als períodes impositius 2022 i 2023 que el rendiment net previ es pot minorar en el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants, en tots dos casos, necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats.
  • Les modificacions que per a 2021 es van establir per als índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica. Aquestes modificacions també es van aplicar en el període impositiu 2022.
  • Es revisa per a l’exercici 2023 el tractament tributari dels ajuts directes desacoblats de la política agrària comuna, de manera que la seva tributació en proporció als ingressos dels seus cultius o explotacions es condiciona a l’obtenció d’un mínim d’ingressos en l’activitat diferents del del propi ajut directe.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors