Compartir
La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt que la consideració com a factura electrònica d’una factura escanejada en format físic dependrà de si aquest escaneig o digitalització és realitzat per l’emissor o pel seu receptor.

Que s’entén per factura electrònica

Segons l’article 9 del Reglament de facturació «s’entendrà per factura electrònica aquella factura que (…) hagi estat expedida i rebuda en format electrònic».

Contingut de la factura electrònica

El contingut de la factura emesa de manera electrònica ha de ser idèntic al de la factura en paper i està determinat a l’art. 6 del Reglament de facturació que es pot consultar clicant aquí.

En caràcter general, les factures han de complir els següents requisits:

 • Número i sèrie (La numeració dintre cada sèrie haurà de ser correlativa).
 • Data d’expedició.
 • Nom i cognom, raó o denominació social completa, tant de l’emissor de la factura com del seu destinatari.
 • Número d’identificació fiscal de l’emissor de la factura.
 • Número d’identificació fiscal del destinatari de la factura en el cas que aquest sigui subjecte passiu d’IVA.
 • Adreça, tant de l’emissor com del destinatari de la factura.
 • Descripció de les operacions i el seu import, fent-hi constar el preu unitari sense impost o qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en el preu unitari.
 • El tipus impositiu d’IVA aplicat en la operació. (A no ser que la operació sigui exempta, el que s’haurà de fer constar)
 • La quota tributària d’IVA que en el cas que es repercuteix-hi s’haurà de consignar per separat.
 • La data en que s’hagin efectuat les operacions i la data en que s’hagués rebut algun pagament anticipat en data anterior a la de la factura.

Com s’ha d’emetre una factura electrònica

 • Mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures.
 • Mitjançant un intercanvi electrònic de dades, sempre que l’acord relatiu a aquest intercanvi prevegi la utilització de procediments que garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat de les dades.
 • Per altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb caràcter previ a la seva utilització i que l’Agència hagi validat.

Les factures escanejades, digitalitzades i enviades al client són factures electròniques?

El criteri de la Direcció General de Tributs expressat en diverses consultes, es el següent:

 • Una factura expedida i rebuda en format electrònic tindrà la consideració de factura electrònica, encara que hagués estat emesa originalment en paper i posteriorment digitalitzada.
 • No és factura electrònica aquella que havent estat emeses i expedides en paper, siguin rebudes en aquest mateix format pels destinataris.

En conclusió, la consideració com a factura electrònica d’una factura escanejada en format físic dependrà de si aquest escaneig o digitalització és realitzat per l’emissor o pel seu receptor.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors