Compartir
En cas d’impagament, la Llei de lluita contra la morositat permet al creditor reclamar interessos de demora. A falta de pacte, l’ interès de demora serà del 12,50% anual durant el primer semestre de 2024.

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, preveu la meritació d’interessos de demora en els retards en els pagament de deutes. Destaquem:

En quins casos es pot aplicar aquesta llei ?

  • Ens els pagaments entre empreses.
  • En els pagaments entre empreses i administracions públiques.

En quins casos NO es pot aplicar aquesta llei ?

  • En els pagaments de operacions en què intervingui un consumidor
  • En els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de canvi.
  • En els pagaments d’indemnitzacions per danys, inclosos els efectuats per entitats asseguradores
  • En els pagaments de deutes sotmesos a procediments concursals.

En quin moment es meriten els interessos de demora ?

Els interessos de demora es meriten automàticament pel mer incompliment del pagament en el termini pactat o legalment establert, així que no cal avís de venciment ni cap intimació per part del creditor.

Quin es el tipus d’interès que haurà de pagar el deutor en cas de demora ?

El deutor que hagués incorregut en mora haurà de pagar el tipus d’interès que s’hagués fixat en el contracte o, en el seu defecte, el fixat per cada semestre pel Banc Central Europeu més 8 punts. Per tant, en aquest primer semestre de 2024 es del 12,50%.

Requisits perquè el creditor pugui exigir els interessos de demora

  1. El creditor ha d’haver complert les seves obligacions contractuals i legals.
  2. El creditor no ha d’haver rebut a temps la quantitat deguda excepte que el deutor pugui provar que no és responsable del retard.

Pagament parcial del deute

En cas que les parts haguessin pactat calendaris de pagament per a abonaments a terminis, quan algun dels terminis no s’aboni en la data acordada, els interessos i la compensació previstos en aquesta Llei  es calcularan únicament sobre la base de les quantitats vençudes.

Tipus de l’interès de demora

  • Interès pactat: L’interès de demora que ha de pagar el deutor serà el que resulti del contracte i, a falta de pacte, el tipus legal que s’estableix en el paràgraf següent.
  • Interès a falta de pacte:  El tipus legal d’interès de demora aplicable a falta de pacte que el deutor està obligat a pagar serà la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva més recent operació principal de finançament efectuat abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més 8 punts percentuals. Es publica semestralment en el BOE i es del 12,50% pel primer semestre de 2024. 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors