Compartir

En el BOE del 8 de març s’ha publicat l’Ordre HFP/231/2018 que aprova els models i dicta normes relacionades amb les declaracions dels impostos sobre la renda i patrimoni de l’exercici 2017 que s’haurà de presentar aquest any. N’hi ha molt poques, però hem de destacar les següents novetats:

 • Termini de presentació de les declaracions: Des del 4 d’abril fins el 2 de juliol del 2018.
 • Requisit addicional per obtindre les dades fiscals: S’haurà de comunicar la data de caducitat del DNI.

Recordem algunes de les mesures d’estalvi fiscal que es poden tenir en compte a l’hora de declarar:

 • Retribucions en espècie:
  • Assegurances de malaltia, targetes restaurant o els vals guarderia, no tributen.
  • Els vehicles d’empresa considerats eficients energèticament permeten reduir la retribució en espècie fins a un 30%.
  • Ajuts per guarderia: No s’ha de declarar.
  • Transports col·lectiu entre el lloc de residència del treballador i el centre de treball: No s’ha de declarar.
 • Plans de pensions: Les aportacions a plans de pensions i plans de previsió assegurats permeten reduir la base de l’IRPF fins una aportació màxima de 8.000 euros i sempre que la quantitat aportada no superi el 30% dels rendiments del treball o d’activitats econòmiques.
 • Aportacions a entitats solidàries acollides a la Llei 49/2002: Es permet reduir directament de la quota de l’IRPF un 75% dels 150 primers euros de l’import del donatiu i un 30% de la resta. Quan els donatius son recurrents (3 anys consecutius donant el mateix o superior import a la mateixa entitat) es permet deduir el 35% de l’excés de 150,00€. Tot amb el límit del 10% de la base imposable.
 • Deducció per la compra d’habitatge habitual: Es manté la deducció per compra d’habitatge habitual per a aquells que varen adquirir la seva casa abans de l’1 de gener de 2013. Aquesta deducció permet desgravar fins al 15% de les quantitats invertides amb un límit d’inversió de 9.040 euros anuals.
 • Deducció pel lloguer de l’habitatge habitual: Els inquilins que visquin a l’habitatge des d’abans de 2015 podran seguir gaudint de la deducció per lloguer d’habitatge habitual.
 • Habitatges destinats a lloguer: Des del punt de vista fiscal, es preferible llogar a  persones físiques per a habitatge permanent en lloc llogar a empreses o per allotjaments turístics, donat que en el primer cas es pot aplicar una reducció del 60% en el rendiment net.
 • Guanys patrimonials derivats de la venda:
  • Venda de l’habitatge habitual: En el cas de contribuents que hagin venut el seu habitatge el 2017, podran neutralitzar o disminuir  la tributació pel guany obtingut si reinverteixen total o parcialment el producte de la venda en un nou habitatge.
  • Majors de 65 anys, o amb dependència severa o gran dependència:  No hauran de declarar el possible guany patrimonial per a la venda de l’habitatge habitual.
  • Majors de 65 anys: No hauran de tributar quan es desprenguin de qualsevol altre bé o dret, fins a un màxim de 240.000 euros del preu de transmissió, sempre que els fons obtinguts es destinin a una assegurança de renda vitalícia. Si el preu de transmissió és superior quedarà exempta de tributar la part proporcional del guany patrimonial.
 • Ingressos per treball obtinguts d’empreses radicades a l’estranger: Estan exempts de tributació fins a un màxim de 60.100 euros sempre que hagin pagat un impost similar a l’IRPF al país corresponent.
Financial chart and data with calculator and pen on wooden desk

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat,o, carlesvilanova@rm-assessors,cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors