Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

La Llei del Parlament de Catalunya, 2/2016, de 2 de novembre, publicada en el DOG del 7 de novembre, va aprovar algunes modificacions pel que fa a tributs que son competència de la Generalitat, que varem entrar en vigor el passat dia 8 de novembre. Destaquem el següent:

Impost sobre successions i donacions. Patrimonis protegits de persones amb discapacitat: S’aplicarà als patrimonis protegits de persones amb discapacitat constituïts d’acord amb el dret civil català, el mateixos beneficis reconeguts als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la normativa estatal.

  • Els discapacitat psíquics en grau igual o superior al 33% i els discapacitats físics o sensorials amb un grau igual o superior al 65% poden constituir patrimonis protegits.
  • El cònjuge, parents o persones que tinguin a càrrec el discapacitat poden fer aportacions al patrimoni dels discapacitat de fins a 10.000 € anuals (límit conjunt de 24.250 € anuals entre tots els aportants al patrimoni protegit). Les quantitats aportades no es consideren donació  si no rendiments de treball del beneficiari que haurà de declarar per IRPF.
  • L’excés d’aportacions per sobre els 10.000 € anuals (límit conjunt de 24.250 € anuals entre tots els aportants al patrimoni protegit) haurà de tributar com a donació, si bé, i aquesta es ara la novetat pel que fa als patrimonis protegits conforme al dret civil català, amb una reducció del 90%.

Impost sobre successions i donacions. Ajornament excepcional per manca de liquiditat: El pagament de l’impost es podrà ajornar fins a dos anys en el cas de que no hi hagi liquiditat suficient a l’herència i pels fets imposables meritats en el període comprés entre 1 d’agost 2009 a 31 de desembre 2017.

Impost sobre el patrimoni. Patrimonis protegits de persones amb discapacitat: S’aplicarà una bonificació del 99% en la part de la quota de l’Impost sobre el patrimoni que correspongui al valor del patrimoni protegit.

Comunicació de dades amb transcendència tributària: Les dades amb transcendència tributaria obtingudes per una administració pública podran ser comunicades directament a l’Agència Tributària de Catalunya per que pugui exigir el compliment de les obligacions fiscals dintre el seu àmbit de competència.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Separació i divorci en escriptura pública: Les escriptures notarials de separació, divorci i extinció de comú acord de la unió estable de parella, tindran una bonificació del 100% en l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

immobiliaria1

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors