Compartir
Davant l’inici de la campanya de presentació de les declaracions dels impostos sobre la renda (IRPF) i el patrimoni (IP) del 2019, destaquem el següent fent especial incís en les novetats:

Dates a tenir en compte: 

 • 02-04-2019 Inici de la presentació de declaracions de renda i patrimoni 2018
 • 26-06-2019 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar
 • 01-07-2019 Últim dia per a presentar les seves declaracions de renda i patrimoni 2018
 • 05-11-2019 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini de renda

 

IRPF. Obligació de declarar:

 • Perceptors de rendiments del treball per import superior als 12.643,00 €. (Aquest límit serà de 22.000,00 € anuals en cas que els rendiments provinguin d’un sol pagador o si els imports rebuts del 2on. i posteriors pagadors no excedeix de 1.500,00 €).
 • Perceptors d’altres rendiments per import superior a 1.000,00 €

 

Novetats en l’IRPF:

 • Prestacions socials de maternitat i paternitat: Estan exemptes i no s’hauran de declarar.
 • Beques: S’ha incrementat els límits que estan exempts de IRPF.
 • Premis de loteries i apostes: A partir del 5 de juliol del 2018 queden exempts els premis de fins a 10.000 € (abans quedaven exempts fins a 2.500 €).
 • Vals de menjador o xecs restaurant: S’incrementa de 9 € a 11 € diaris la quantia que està exempta de IRPF.
 • Rendiments del treball: S’incrementa les reduccions que s’apliquen als treballadors amb les rendes més baixes.
 • Rendiments d’empresaris i professionals en estimació directa:
  • Quan els empresaris o els professionals tinguin el centre de treball en el seu propi habitatge es podran deduir una part de les despeses ocasionades pels subministraments (aigua, gas, etc.).
  • També es podran deduir les seves despeses de manutenció relacionades amb l’activitat, fins a 26,67 €/dia a Espanya o fins a 48,08 €/dia a l’estranger, sempre que es paguin amb mitjans electrònics.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: S’augmenta la base màxima de deducció de 50.000 a 60.000 € i s’incrementa el percentatge de deducció del 20 al 30%.
 • Deducció per maternitat: L’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
 • Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Amb efectes des del 05-07-2018, s’incrementa les deduccions i s’inclou, com a persona amb discapacitat a càrrec, el cònjuge no separat legalment amb rendes (excloses les exemptes) inferiors a 8.000,00€.
 • Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu: S’estableix una deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents integrants d’una unitat familiar en la qual un dels seus membres resideixi en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, la qual cosa els impedeix presentar declaració conjunta.

 

Impost sobre el patrimoni:

 • Obligats a declarar: Els contribuents, els quals la quota tributària determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost i un cop aplicades les deduccions o les bonificacions que siguin procedents, resulti import a ingressar. En tot cas estan Estan obligats a declarar els subjectes passius quan el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.
 • Exempció de l’habitatge habitual: Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €.
 • Mínim exempt:  Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors