Compartir

Recordem que la Llei 7/2012 de prevenció i lluita contra el frau determina els casos en que es prohibeix pagar en efectiu els imports iguals o superior a 2.500 euros. Destaquem el següent:

Limitacions:

 • No es permet pagar en efectiu imports iguals o superior a 2.500 euros.
 • El límit és de 15.000 euros, o el seu equivalent en moneda estrangera, si el pagament el realitza un particular no resident a l’estat espanyol.
 • A l’efecte del càlcul de les quanties indicades, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
 • La limitació no s’aplicarà si les dues parts són particulars. Així doncs, una d’elles ha de ser empresari o professional per que es produeix-hi la limitació.
 • Aquesta limitació tampoc resultarà aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

 

Que s’entén per efectiu:

 • El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
 • Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
 • Qualsevol altre medi físic, inclosos els electrònics, concebut per a ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

 

Sancions: Si s’incompleix la limitació, Hisenda pot imposar una multa del 25% de l’import pagat en efectiu, i la pot imposar tant a qui paga com a qui cobra, o a tots dos, En qualsevol cas no podrà ser sancionada la persona que hagués denunciat el fet encara que hagués incomplert la obligació.

 

Obligació de conservar justificants: Respecte de les operacions que no es puguin pagar en efectiu, els intervinents en les operacions hauran de conservar els justificants del pagament, durant el termini de cinc anys des de la data del seu pagament.

 

Criteris que s’aplica en casos determinats:

 • Si en una mateixa factura es documenten diversos lliuraments de béns o serveis independents: La limitació només afecta a cada una de les operacions amb import a partir de 2.500 euros. D’aquesta manera, si en una factura de 4.000 euros s’inclouen dues operacions independents de 2.000 euros cadascuna, aquesta factura podrà ser satisfeta en efectiu.
 • Operacions de tracte successiu (lloguers, contractes de subministrament, quotes d’assessoria, etc.): S’ha de tenir en compte el moment en el qual són exigibles els pagaments segons contracte. Per tant, si el pagament exigible en cada quota (per exemple, la mensualitat del lloguer) és menor a 2.500 euros, es podrà pagar en efectiu.
 • Operacions pagades parcialment: Les operacions de 2.500 euros o més no es podran pagar parcialment en efectiu encara que la quantia pagada en metàl·lic no arribi a aquest límit. Tampoc es podrà procedir d’aquesta manera encara que el pagament d’una part quedi ajornat.
 • Pagaments al personal: Els pagaments de nòmines als empleats per import igual o superior als 2.500 euros tampoc es podrà fer en efectiu.
 • Pagaments en efectiu al compte bancari del destinatari del pagament: Es permet que el client faci l’ingrés superior a 2.500 euros directament al compte bancari que li indica l’empresa, identificant l’operació o número de factura a què es refereix el pagament i la persona que realitza la imposició en efectiu.
 • Tributs i sancions: Com que es tracta del compliment d’una obligació es permet el pagament en efectiu encara que superi els 2.500 euros.
 • Fiances: Si son dipositades en l’organisme corresponent, no s’aplica la limitació. En canvi, si el propietari manté la fiança en el seu poder, sense dipositar-la, sí que s’aplica aquesta limitació.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals, antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors