Compartir

Segons el Pla de Control Tributari per a 2019, Hisenda durà a terme una campanya per revocar el NIF i tancar el registre a les societats sense activitat o amb escassa o nul·la activitat.

Per Hisenda aquestes societats constitueixen un col·lectiu de risc ja que podrien ser utilitzades per dur a terme operacions fraudulentes. Així, una vegada tancades i sense poder actuar, l’Agència Tributària podrà centrar els seus esforços en la resta de societats.

 

La revocació del NIF suposa:

 • La baixa en el registre d’operadors intracomunitaris i en el REDEME.
 • La impossibilitat de realitzar operacions bancàries i d’obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries.
 • Que la societat sigui baixa en el Registre Mercantil i no pugui actuar.
 • Que els administradors de la societat puguin haver de respondre dels deutes de la societat.

 

Hisenda pot revocar el NIF, entre altres supòsits, quan es doni alguna de les següents situacions (Art. 147.1 RD 1065/2007):

 • Quan la societat no hagi presentat la declaració de l`Impost de Societats durant tres exercicis consecutius.
 • Quan els dèbits tributaris de la societat amb Hisenda hagin estat declarats fallits. (Es a dir, quan la societat no tingui bens suficients per respondre dels seus deutes).
 • Quan la societat hagi estat constituïda sense que en el termini de tres mesos des de la sol·licitud del NIF s’iniciï l’activitat econòmica ni es realitzin actes preparatoris.
 • Quan durant un període superior a un any i després de realitzar almenys tres intents de notificació, la societat no contesti algun requeriment d’Hisenda. Per tant, tenint en compte això, és molt probable que aquest any Hisenda s’efectuï requeriments massius a empreses inactives amb l’objectiu de revocar el NIF a aquelles que no contestin.

 

Algunes recomanacions per evitar la revocació del NIF:

 • Presentar puntualment les declaracions de l’Impost de Societats.
 • Mantenir la vigilància de la seva bústia electrònica, ja que ara les notificacions ja no es fan per correu si no a la bústia electrònica de la societat.
 • Efectuar al·legacions en cas de rebre la notificació d’inici d’actuacions, donat que la  revocació del NIF no és automàtica. Primer Hisenda ha de donar audiència a la societat perquè en deu dies després de la notificació efectuï al·legacions, i després ha de publicar la revocació al BOE.

Som assessors fiscals i ens en cuidem de gestionar la bústia electrònica dels nostres clients, tant si son persones físiques com si son persones jurídiques, per a vigilar, recollir i gestionar les notificacions que els hi facin les diferents administracions. Informeu-vos sense compromís trucant al 972 426 082, o per coreu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors