Compartir
El Ministeri d’Hisenda ha publicat una actualització de la compensació per quilometratge per als contribuents que utilitzen el vehicle per a fins laborals. Aquesta actualització, que tindrà efecte immediat, eleva la compensació dels actuals 0,19 euros per quilòmetre recorregut a 0,26 euros.

El canvi normatiu es presenta en forma de dues ordres ministerials. Una estableix les indemnitzacions per als empleats públics que han d’utilitzar el seu propi vehicle per treballar, mentre que l’altra regula les exempcions que podran gaudir els contribuents a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per les despeses de locomoció derivades de la seva activitat diària fent servir un vehicle.

Empleats públics que utilitzin un vehicle particular per la seva feina.

Els empleats públics rebran els 0,26 euros per quilòmetre recorregut després de presentar la factura de combustible corresponent i una declaració justificativa del desplaçament.

Altres contribuents que utilitzen un vehicle per treballar

En el cas dels altres contribuents que utilitzin un vehicle per treballar, les exempcions s’aplicaran de manera que podran excloure de la declaració d’IRPF la quantitat resultant de multiplicar 0,26 euros pels quilòmetres recorreguts. Per això, caldrà comptar amb un document que justifiqui el desplaçament, podent incloure, a més a més,  les despeses de peatge i aparcament que siguin necessàries.

Aquestes mateixes quantitats tampoc computaran per cotització a la Seguretat Social.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors