Compartir

Assessoria fiscal. Noves mesures fiscals en favor de l’hostaleria i el comerç per combatre la crisi derivada de la Covid-19: Flexibilització dels deutes tributaris; novetats en IVA i IRPF; incentius per a fomentar la rebaixa de la renda dels locals de negoci.

En el BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), que recull aquelles i altres mesures. Resumim a continuació les mesures referents a l’àmbit tributari:

Ajornament de deutes tributaris sense garanties

 

Deutes tributaris que es permet ajornar:

 • Deutes en període voluntari o executiu, de quantia inferior a 30.000 euros
 • Comprèn les liquidacions i autoliquidacions amb termini d’ingrés entre els dies 1 d’abril i 30 d’abril del 2021, inclòs les que corresponguin a retencions, IVA i pagaments a compte de IRPF i Impost de societats.

 

Durada de l’ajornament: 6 mesos.

Requisits del deutor: El deutor ha de ser persona física, jurídica o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.

Interessos: No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

 

Mòduls IRPF/IVA

 

Reducció del rendiment net del 2020 en el mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA

 • La reducció del 5% del rendiment net, passa a ser del 20% amb caràcter general i de fins al 35% per a activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç.
 • El nou import de la reducció es tindrà en compte en el quart pagament fraccionat del 2020 i  primer pagament fraccionat del 2021, en l’IRPF i en el càlcul de l’ingrés a compte de la primera quota trimestral del 2021 en l’IVA.

 

Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021.

 • S’elimina la vinculació obligatòria de la renúncia durant 3 anys. La renúncia a l’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a a aplicar aquest mètode en el 2022.
 • Els  contribuents que hi varen renunciar de forma expressa o tàcita per a l’exercici 2020 podran tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
 • La renúncia i revocació prevista per al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials de l’IVA.

 

Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual per estimació objectiva de l’IRPF i de la quota en el règim especial simplificat de l’IVA en aquest període

 • No es computaran com a període d’activitat els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, ni els del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspesa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent pel coronavirus.
 • Aquests dies tampoc es tindran en compte de cara a la quantificació del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020.

 

Terminis de renúncies i revocacions:

 • El termini per renunciar i revocar l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i del regim simplificat de l’IVA per a 2021 s’amplia des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.
 • Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021 en el mes de desembre de 2020, s’entendran presentades en període hàbil, no obstant això, es podran modificar des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

 

Deducció per lloguer de locals en l’IRPF 2021. Arrendadors, persones físiques

 

Reducció com a despesa de les rebaixes acordades de forma voluntària: Afecta els locals arrendats per activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i que voluntàriament acordin rebaixes en la renda corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021. Els arrendadors podran computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Requisit: L’arrendador haurà d’informar separadament en la seva declaració de IRPF l’import de la despesa deduïble a què es refereix el paràgraf anterior per aquest incentiu, consignant així mateix el NIF de l’arrendatari la renda del qual s’hagués rebaixat.

No aplicació en cas de compensació posterior: Aquesta deducció no serà aplicable en els següents casos:

 • Quan la rebaixa en la renda es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions
 • Quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l’arrendador en el sentit de l’art. 18 de la Llei de l’impost sobre societats o que hi estiguin units per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.

 

Altres mesures

 

Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021: Els 6 mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’impost es redueixen a 3 mesos

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: Com en el cas anterior, els 6 mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’impost es redueixen a 3 mesos

Exempció de menjador d’empresa aplicable en cas de teletreball: L’exempció prevista per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació del servei de menjador d’empresa, resulta també d’aplicació en el cas de la feina a distància o no presencial.

IVA de les vacunes i proves diagnòstiques COVID-19: S’estableix un IVA del 0% amb efectes des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de desembre de 2022.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors