Compartir

El RDLl 3/2020, de 4 de febrer,  va incorporar a l’ordenament interior espanyol diverses directives comunitàries, entre les quals les que afectaven al següents canvis en l’IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris. Destaquem el següent:

Entrada en vigor: 1 de gener del 2020.

Responsabilitat del venedor: El no compliment de TOTS I CADA UN els requisits que detallarem a continuació suposarà que l’operació de venda o entrega de bens estarà subjecta a l’iva interior. En tal cas serà el venedor qui haurà de repercutir l’IVA i serà ell qui serà sancionat en cas contrari.

NIF – IVA intracomunitari:

 • És imprescindible que el venedor disposi del NIF-IVA correcte i vàlid a un Estat membre diferent de l’espanyol.
 • Per tant, és importantíssim validar el NIF-IVA proporcionat pel client mitjançant l’aplicació VIES de l’agència tributària: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ09.shtml.

 

Obligació de presentar la declaració, model 349:

 • Es obligatori que totes les operacions d’entregues o lliuraments intracomunitaris es declarin a la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).
 • Es suprimeix la possibilitat de presentació anual de la indicada declaració informativa.

 

Acreditació de que es tracta, efectivament, d’un transport intracomunitari de mercaderies: La justificació del transports del bens i/o mercaderies a l’Estat membre de destí és un requisit essencial per a l’exempció de l’Iva i es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret. Ara bé, s’estableix un sistema harmonitzat i, per tant, quedarà acreditat que es tracta d’un transport intracomunitari de mercaderies mitjançant els següents elements de prova en funció de si el transport el fa el venedor o el comprador:

 

 • Elements de prova en cas de bens transportats pel VENEDOR o per un tercer en nom del venedorEls documents hauran d’estar emesos per parts independents del venedor i de l’adquirent i s’haurà de disposar d’almenys dos dels següents documents:
 •  Carta o document CMR signats.
 • Coneixement d’embarcament.
 • Factura del noli aeri.
 • Factura del transportista dels béns

També serà suficient disposar almenys un dels documents anteriors i un dels tres següents:

 • La pòlissa d’assegurança relativa al transports dels béns o documents bancaris que acreditin el pagament.
 • Documents oficials emesos per una autoritat pública, com ara un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destí.
 • Rebut o justificant emès per un dipositari de l’Estat membre de destí que confirmi l’emmagatzemament dels béns en aquest estat membre.

 

 • Elements de prova en cas de bens transportats pel COMPRADOR o per tercer en nom del comprador: Els documents també hauran d’estar emesos per parts independents del venedor i de l’adquirent i el venedor haurà de tenir una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els bens han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu.
 • S’haurà de disposar almenys dos dels següents documents:
  • Carta o document CMR signats.
  • Coneixement d’embarcament.
  • Factura del noli aeri.
  • Factura del transportista dels béns.
 • O bé s’haurà de disposar almenys un dels documents anteriors i un dels tres següents:
  • Pòlissa d’assegurança relativa al transports dels béns o documents bancaris que acreditin el pagament.
  • Documents oficials emesos per una autoritat pública, com ara un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destí.
  • Rebut o justificant emès per un dipositari de l’Estat membre de destí que confirmi l’emmagatzemament dels béns.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat als nostres assssors: antoninavaro@rm-assessors.cat, mriaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat-

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors