Compartir

Les inspeccions de la Seguretat Social i de l’Agència Tributària estan molt pendents dels imports que les empreses satisfan als seus treballadors en concepte de despeses de viatge i dietes, degut a que els imports pagats per aquests conceptes estan exempts i les empreses no han de cotitzar-los a la Seguretat Social ni els treballadors els han d’incloure a la seva declaració de la renda, sempre que les quantitats no superin determinats límits.

En cas d’inspecció s’ha d’estar en condicions de poder acreditar que el desplaçament del treballador va ser motivat per necessitats de l’empresa i també que la despesa s’ha produït en realitat.

Fins ara hi havia dubtes sobre qui venia obligat a justificar la despesa en cas d’inspecció:  l’empresa o el treballador.

Aquesta qüestió ha quedat resolta pel Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) en la seva resolució del passat dia 6 de novembre. Després d’aquesta resolució, queda en la forma següent:

 

Despeses d’allotjament:

 • El treballador: Haurà de justificar la despesa amb la factura de l’hotel o de l’hostal on s’hagués allotjat.
 • L’empresa: Haurà de justificar el dia, el lloc i el motiu del desplaçament per raó de la feina, que ha de ser a un municipi diferent del centre de treball i de l’habitatge habitual del treballador.
 • Import: Quedarà exempt l’import total justificat.
 • Conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera: No necessitaran justificació i quedaran exemptes de tributació les despeses d’allotjament que no excedeixin de 15,00€ diaris si es produeix el desplaçament dintre del territori espanyol, o de 25,00€ diaris si corresponen a desplaçaments a territori estranger.

 

Despeses de manutenció:

 • El treballador: No cal que justifiqui la despesa
 • L’empresa: Haurà de justificar el dia, el lloc i el motiu del desplaçament per raó de la feina, que ha de ser a un municipi diferent del centre de treball i de l’habitatge habitual del treballador.
 • Import: Quedaran exempts els imports satisfets per l’empresa, fins els següents límits.
  • En cas d’haver de pernoctar en municipi diferent del lloc de treball habitual i del domicili del treballador:
   • 53,34 €/dia en cas de desplaçament a territori espanyol.
   • 91,35 €/dia en cas de desplaçaments a l’estranger.
  • Sense pernoctar en domicili diferent del lloc de treball habitual i del domicili del treballador:
   • 26,67 €/dia en cas de desplaçament a territori espanyol
   • 48,08 €/dia en cas de desplaçament a l’estranger.

 

Despeses de desplaçament de transport públic:

 • El treballador: Haurà de justificar la despesa amb la factura o document equivalent.
 • L’empresa: Haurà de justificar el dia, el lloc i el motiu del desplaçament per raó de la feina, que ha de ser a un municipi diferent del centre de treball i de l’habitatge habitual del treballador.
 • Import: Quedarà exempt l’import total justificat.

 

Despeses de desplaçament sense utilitzar mitjans públics:

 • El treballador:
  • Peatges i aparcaments: Haurà de justificar la despesa amb la factura o document equivalent.
  • Locomoció: No cal que justifiqui la despesa.
 • L’empresa: Haurà de justificar el dia, el lloc i el motiu del desplaçament per raó de la feina, que ha de ser a un municipi diferent del centre de treball i de l’habitatge habitual del treballador.
 • Import: Quedarà exempt:
  • Peatges i aparcaments: Quedarà exempt l’import total justificat.
  • Locomoció: Fins a 0,19 € el kilòmetre recorregut.

Som assessors fiscals, laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm.assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors