Compartir

Aquests darrers dies hem pogut llegir a la premsa diverses notícies en referència a les subvencions i la seva tributació respecte l’IVA. El fet és que l’Agència Tributària reclama l’IVA de les subvencions a diverses entitats en considerar que aquestes subvencions estan vinculades al preu del servei,  i per tant, no exemptes d’IVA.

El que resulta rellevant als efectes d’IVA es que la subvenció estigui vinculada o no al preu del bé lliurat o del servei prestat per l’entitat que hagués rebut la subvenció. En el primer cas la subvenció rebuda estaria subjecte a l’IVA i en el segon cas no ho estaria.

Intentarem donar una mica de llum a aquesta problemàtica distingint si es tracta d’operacions realitzades fins el 9 de novembre del 2017 o posteriors.

Fins a 9 de novembre de 2017:

  • Es d’aplicació l’article 78.Tres.4 de la Llei 37/1992 d’IVA, segons el qual han de formar part de la base imposable de l’Impost les subvencions vinculades directament al preu de les operacions subjectes a IVA.
  • En sentit contrari, no s’inclouen a la base imposable, les subvencions no vinculades al preu de les operacions subjectes a IVA.
  • La discussió esdevé en considerar si les subvencions estan o no vinculades al preu, és a dir, si pel fet de rebre aquella subvenció puc oferir un menor preu al producte o servei, compensar pèrdues o incrementar beneficis.

A partir de 10 de novembre de 2017:

  • En aquesta data va entrar en vigor la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que suprimeix l’art. 78.Tres.4 de la LLei 37/1992 d’IVA i modifica l’article 78.Dos.3 aclarint que no es considera subvencions vinculades al preu, les aportacions dineràries que les Administracions Públiques realitzin per finançar:
    • La gestió de serveis públics o de foment de la cultura en les que no existeixi una distorsió significativa de la competència, sigui quina sigui la seva forma de gestió.
    • Les activitats d’interès general quan els destinataris o siguin identificables i no satisfacin cap contraprestació.
  • A partir d’aquesta data i sempre segons la nostra opinió, queda clar que les subvencions a entitats que fomentin la cultura en principi no hauran de tributar per IVA excepte en el cas que l’Agència Tributària interpreti que es produeix una distorsió significativa de la competència. Caldrà, doncs, veure com ho interpreta l’Agència Tributària.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 326 083 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors