Compartir
A partir del dia 1 de gener del 2020 va canviar la normativa de l’IVA en els lliuraments intracomunitaris de bens i es va fer responsable al venedor de que s’acompleixi tots i cada un dels requisits.

Recordem quins son aquests requisits:

1.- El venedor ha de disposar de NIF – IVA intracomunitari del comprador:

És imprescindible que el venedor disposi del NIF-IVA del comprador,  correcte i vàlid en un Estat membre diferent de l’espanyol. Aquest document l’hi ha de ser proporcionat pel comprador.

Per tant, és importantíssim que el venedor validi el NIF-IVA proporcionat pel comprador mitjançant l’aplicació VIES de l’agència tributària: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ09.shtml. (Hi podreu accedir clicant sobre aquest enllaç).

 

2.- Obligació de presentar la declaració, model 349:

Es obligatori que totes les operacions d’entregues o lliuraments intracomunitaris es declarin a la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).

Aquesta declaració s’haurà de presentar mensualment si bé es podrà presentar trimestralment quan ni durant el trimestre de referència ni en cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors l’import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis (sense IVA) sigui superior a 50.000 euros

 

3.- Acreditació de que es tracta, efectivament, d’un transport intracomunitari de mercaderies:

La justificació del transports del bens i/o mercaderies a l’Estat membre de destí és un requisit essencial per a l’exempció de l’Iva i es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Ara bé, s’estableix un sistema harmonitzat i, per tant, quedarà acreditat que es tracta d’un transport intracomunitari de mercaderies mitjançant els següents elements de prova en funció de si el transport el fa el venedor o el comprador:

a) Bens transportats pel VENEDOR o per un tercer en nom del venedor:

Els documents hauran d’estar emesos per parts independents del venedor i de l’adquirent i s’haurà de disposar d’almenys dos dels quatre documents següents:

 • Carta o document CMR signats.
 • Coneixement d’embarcament.
 • Factura del noli aeri.
 • Factura del transportista dels béns.

 

O bé, s’haurà de disposar almenys un dels documents anteriors i un dels següents:

 • Pòlissa d’assegurança relativa al transports dels béns o documents bancaris que acreditin el pagament.
 • Documents oficials emesos per una autoritat pública, com ara un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destí.
 • Rebut o justificant emès per un dipositari de l’Estat membre de destí que confirmi l’emmagatzemament dels béns en aquest estat membre.

 

b) Bens transportats pel COMPRADOR o per tercer en nom del comprador:

Els documents també hauran d’estar emesos per parts independents del venedor i de l’adquirent i el venedor haurà de tenir una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els bens han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu.

S’haurà de disposar almenys dos dels següents documents:

 • Carta o document CMR signats.
 • Coneixement d’embarcament.
 • Factura del noli aeri.
 • Factura del transportista dels béns.

 

O bé s’haurà de disposar almenys un dels documents anteriors i un dels següents:

 • Pòlissa d’assegurança relativa al transports dels béns o documents bancaris que acreditin el pagament.
 • Documents oficials emesos per una autoritat pública, com ara un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destí.
 • Rebut o justificant emès per un dipositari de l’Estat membre de destí que confirmi l’emmagatzemament dels béns.

 

Responsabilitat del venedor:

El no compliment de TOTS I CADA UN dels requisits suposarà que l’operació de venda o entrega de bens estarà subjecta a l’iva interior. En tal cas serà el venedor qui haurà de repercutir l’IVA i serà ell qui serà sancionat si no ho fa.

 

Normativa:

Aquesta matèria està regulada en el reglament de l’IVA, al que podeu accedir clicant aquí, que incorpora les modificacions introduïdes en el RDLl 3/2020, de 4 de febrer que va transposar la normativa comunitària.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors