Compartir

El BOE del dia 4 de juliol publica la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) pel 2018.  A continuació destaquem  les principals mesures fiscals al nostre entendre, que, salvant les excepcions que en el seu cas direm, han entrat en vigor el dia 5 de juliol del 2018.

IRPF:

Reducció per obtenció de rendiments del treballS’incrementa en uns 2.000 € anuals la reducció  que els treballadors amb les rendes més baixes poden aplicar en els seus rendiments del treball. Aquesta reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825€, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les de treball superiors a 6.500 €.

 • Treballadors amb rendiments nets del treball igual o inferiors a 13.115 € anuals, podran minorar el seu rendiment net en 5.565 € anuals.
 • Treballadors amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 € anuals, podran minorar el seu rendiment net en 5.565 € anuals, menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment net del treball i 13.115 € anuals.

Com sigui que aquesta disposició ha entrat en vigor el dia 5.7.2018, una disposició addicional estableix que per a l’exercici 2018 s’incrementarà la reducció vigent en la meitat de la nova reducció menys l’antiga.

Per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LPGE 2018 (5.7.2018), s’aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

A partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018, per calcular el tipus de retenció s’aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 amb una sèrie d’especialitats.

A l’efecte del càlcul del tipus de retenció, en relació a l’aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del treball pel 2018, calculada conforme a l’analitzat a l’apartat anterior, el tipus de retenció es regularitzarà en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018.

No obstant això, la regularització es podrà realitzar, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir del mes següent a l’entrada en vigor de la LPGE 2018.

Deducció per maternitat: amb efectes des de l’01-01-2018, aquesta deducció es podrà incrementar en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagués satisfet despeses per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats. Aquest increment no es podrà cobrar de forma anticipada.

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: amb efectes des del 05-07-2018:

 • S’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros addicionals anuals per cadascun dels fills què excedeixi del nombre mínim de fills exigit per adquirir la condició de família nombrosa de categoria general o especial.
 • Es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals.

L’import de l’abonament d’aquestes deduccions es podrà sol·licitar anticipadament.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu: amb efectes des de l’01-01-2018, s’estableix una deducció en quota a favor d’aquells contribuents que no poden presentar la declaració conjunta perquè la resta de membres de la unitat familiar resideixen en un altre estat membre de la UE, equiparant així la quota a pagar a la que hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar fossin residents fiscals a Espanya.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: amb efectes des de l’01-01-2018:

 • S’augmenta del 20 al 30% el percentatge d’aquesta deducció per les quantitats satisfetes en el període que es tracti per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.
 • La base màxima de deducció s’incrementa de 50.000 a 60.000 euros anuals.

 

Obligació de declarar: amb efectes des de l’01-01-2018 es modifica l’obligació de declarar:

 • Guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de poca quantia: No obligaran a declarar els guanys patrimonials derivats d’ajuts públics, els rendiments de les  lletres del Tresor i les subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat per import total inferior a 1.000 € anuals
 • S’eleva de 12.000 a 14.000 euros l’obligació de declarar els qui percebin rendiments del treball procedents de més d’un pagador no tindran l’obligació de declarar si no superen els 14.000 € (abans 12.000), límit que s’aplicarà el 2019. Per l’exercici 2018 aquest límit serà de 12.643 euros.

 

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: amb efectes des del 05-07-2018 s’augmenta les quantitats exemptes de 2.500 € a 40.000 €. No obstant:

 • Durant el període 5.7.2018 a 31.12.2018, la quantia exempta serà de 10.000 €
 • Durant l¡’exercici 2019, la quantia exempta serà de 20.000 €.
 • Durant l’exercici 2020 i posteriors, la quantia exempta serà de 40.000 €.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles: amb efectes des de l’01-01-2018:

 • S’especifica que solament les rendes positives són les que tenen dret a la reducció a la base imposable (abans s’esmentava solament a rendes sense diferenciar entre positives o negatives).
 • S’actualitzen els supòsits en els quals es pot aplicar la reducció. En concret per la cessió del dret d’ús o d’explotació, per les patents, models d’utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models, o de programari avançat registrat que hagi estat obtingut com a resultat de projectes de R+D.
 • Les rendes positives susceptibles de reducció són els ingressos que superen a les despeses incorregudes directament amb la creació dels actius que no haguessin estat incorporats al valor dels actius, l’amortització i les despeses directament relacionades amb l’actiu que s’haguessin integrat a la base imposable.
 • Si en un període impositiu s’obtenen rendes negatives es reduiran quan no superin l’import de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors que haguessin aplicat la reducció.

 

Facultats de l’administració per determinar la base imposable i altres elements tributaris: amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que en el cas del dret a la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’administració tributària, l’administració tributària podrà comprovar qualsevol de les circumstàncies determinants d’aquesta conversió, en particular les pèrdues comptables.

Règim legal dels pagaments fraccionats: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2018, es procedeix a exceptuar a les entitats de capital-risc de l’obligació d’efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses, pel que fa a les seves rendes exemptes, la qual cosa permetrà corregir l’actual asimetria respecte al tractament donat a altres entitats amb baixa tributació. Aquesta excepció, no obstant això, no resulta d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos pel 2018.

 IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es manté per a l’exercici 2018 la seva vigència.

IVA

 Exempcions interiors: amb efectes des de l’01-01-2019, es modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, per ajustar la seva regulació al dret de la Unió Europea. D’aquesta manera, s’afegeix una nova lletra “c)” a l’apartat 6è de l’article 20.Un de la Llei de l’IVA, que exigeix, per a l’aplicació de l’exempció, que l’activitat exempta exercida sigui diferent de les assenyalades en els nombres 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 22è, 23è, 26è i 28è del mateix precepte.

Exempcions en les exportacions de béns. Lliuraments de béns a viatgers: amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que l’exempció es farà efectiva mitjançant el reemborsament de l’impost suportat en les adquisicions i es suprimeix el requisit de que l’import de la factura havia de ser superior a de ser superior a 90,00€..

Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions. Transports de viatgers i els seus equipatges: amb efectes des del 05-07-2018 s’estableix que estaran exempts de l’impost els transports de viatgers i els seus equipatges per via marítima o aèria procedents de o amb destinació a un port o aeroport situat fora de l’àmbit territorial de l’impost, i s’afegeix que s’entendran inclosos en aquest apartat els transports per via aèria emparats per un únic títol de transport que inclogui vols de connexió aèria.

Tipus impositiu reduït. Sales de cinema i els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i cura residencial: amb efectes des del 05-07-2018, es rebaixa del tipus impositiu:

 • Entrada a les sales cinematogràfiques, que passa de tributar del 21 al 10 per cent:
 • Serveis de teleassistència i ajuda a domicili: Es modifica l’aplicació del tipus reduït del 10%, per establir que s’aplicarà sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d’un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a aquests serveis que cobreixi més del 75 per cent (abans era del 10%) del seu preu.

 

TRIBUTS LOCALS: CADASTRE IMMOBILIARI

 

Contingut de la descripció cadastral: La descripció cadastral dels béns immobles comprendrà les seves característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es trobaran la localització i la referència cadastral, la superfície, l’ús o destinació, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor de referència de mercat, el valor cadastral i el titular cadastral, amb el seu número d’identificació fiscal o, si escau, nombre d’identitat d’estranger. Quan els immobles estiguin coordinats amb el registre de la propietat s’incorporarà aquesta circumstància juntament amb el seu codi registral.

Valor cadastral: La Direcció General del Cadastre estimarà de forma objectiva, per a cada bé immoble i a partir de les dades en poder del Cadastre, el seu valor de referència de mercat, entenent per tal el resultant de l’anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les transaccions immobiliàries efectuades, contrastats amb la resta de fonts d’informació disponibles.

Aquest valor podrà ser utilitzat per les administracions com, per exemple, les autonòmiques, per valorar béns immobles en aplicació de l’article 57.1.b) de la Llei General Tributària.

Fins que no s’aprovi el desenvolupament reglamentari previst en la disposició final tercera d’aquesta Llei, per a la determinació del valor de referència s’elaborarà un informe anual del mercat immobiliari, base de la determinació dels diferents mòduls de valor. Les directrius i criteris específics d’aplicació es determinaran de la següent manera:

 •  Per als béns immobles urbans, així com per a les construccions situades en sòl rústic, conformement a les normes vigents per al càlcul dels valors cadastrals, es fixaran anualment per a cada municipi els mòduls d’aplicació.
 • Per al sòl rústic no ocupat per construccions, per aplicació dels mòduls de valor de cada cultiu, fixats anualment per a cada municipi, corregits per factors objectius de localització, agronòmics i soci econòmics, quan així es justifiqui per l’esmentat informe anual del mercat immobiliari.

 

INTERES LEGAL DEL DINER I INTERES DE DEMORA TRIBUTARI

Sense canvis en relació a l’exercici 2017:

 • Interes legal del diner: 3%
 • Interes de demora tributari: 3,75%.

INDICADOR PÚBLIC DE RENDES MÚLTIPLES (IPREM)

Sense canvis en relació a l’exercici 2017:

 • Iprem diari, 17,93 euros.
 • Iprem mensual, 537,84 euros.
 • Iprem anual, 6.454,03 euros.
 • En els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM:
  •  7.519,59 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual.
  • 6.454,03 euros quan s’exclogui expressament les pagues extraordinàries.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors