Compartir

En el BOE del passat 30 de novembre es va publicar l’ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, que desenvolupa per a l’exercici 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i règim especial simplificat de l’IVA.

No hi ha canvis respecte de l’exercici 2017, excepte per alguns límits de facturació per l’aplicació dels sistema d’estimació objectiva i/o iva simplificat, que ja estaven previstos a la normativa i s’havien ajornat transitòriament per a l’exercici 2018 i que ara s’aplicaran. Destaquem i recordem el següent:

Límit dels ingressos íntegres obtinguts a l’any 2017 per tal que l’empresa no quedi exclosa del sistema de mòduls a l’any 2018:

 • 250.000,00 € pel conjunt de totes les activitats econòmiques, exclosos les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.  A aquest efecte s’haurà de computar la totalitat de les operacions de les activitats empresarials amb independència que hi hagi o no obligació d’emetre factura.
 • 125.000,00 €  en el cas que els rendiments íntegres procedeixin d’operacions que hi hagi obligació d’emetre factura d’acord amb l’article 2.2.a del Reglament de Facturació  i el destinatari actuï com a empresari o professional.
 • 250.000 € pel conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals. En aquest cas tant sols s’ha de computar les opeeracions que s’hagin d’anotar al llibre de registre de vendes o ingressos.

Algunes observacions pel que fa al còmput del límit d’ingressos:

 • El volum d’ingressos inclou la totalitat dels obtinguts al conjunt de les esmentades activitats. No es computen les subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions, l’Iva ni, al seu cas, el recàrrec d’equivalència.
 • S’ha de computar les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent i pel seu cònjuge, descendent i ascendent, així com per entitats en règim d’atribució de rendes a les que participin els anteriors sempre que les activitats desenvolupades siguin idèntiques o similars (mateix epígraf de la tarifa de l’Impost sobre activitats econòmiques, IAE), hi hagi una direcció comú i comparteixin mitjans personals i materials.
 • Quan s’hagués iniciat l’activitat en l’any immediat anterior, el volum d’ingressos s’haurà d’elevar a l’any per comprovar si s’excedeix i no els límits.

Límit de l’adquisició de bens i serveis:

 • 250.000,00 € pel total d’activitats econòmiques durant l’exercici 2017.

Algunes observacions pel que fa al còmput de la xifra límit d’adquisició de bens i serveis:

 • No s’ha d’incloure l’adquisició d’immobilitzat.
 • S’ha d’incloure l’import de les obres i serveis subcontractats.
 • S’ha de computar les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent i pel seu cònjuge, descendent i ascendent, així com per entitats en règim d’atribució de rendes a les que participin els anteriors sempre que les activitats desenvolupades siguin idèntiques o similars (mateix epígraf de la tarifa de l’Impost sobre activitats econòmiques, IAE), hi hagi una direcció comú i comparteixin mitjans personals i materials.
 • Quan s’hagués iniciat l’activitat en l’any immediat anterior, el volum d’ingressos s’haurà d’elevar a l’any per comprovar si s’excedeix i no els límits.

Altres magnituds específiques en funció de l’activitat: Cada activitat inclosa a l’ordre de mòduls té una magnitud específica en quan a número de vehicles i personal empleat que consta a l’ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre.

Renúncia al sistema de mòduls i conseqüències:

 • La renúncia expressa per a l’exercici fiscal 2018 es pot realitzar abans del 30 de gener del 2018
 • S’admet la renúncia tàcita que consisteix en el fet de presentar les autoliquidacions corresponent al primer trimestre del 2018 dintre del règim d’estimació directa per irpf i/o Iva general per iva.
 • L’exclusió o renúncia al règim d’estimació objectiva per irpf i/o iva simplificat és per 3 exercicis fiscals. En aquest cas, la renúncia o exclusió per a l’exercici 2018 s’entendria també pels exercicis 2019 i 2020.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat al nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors