Compartir
Els nous ajuts de la Generalitat es podran demanar entre els dies 21 i 30 de juny i van adreçats a empresaris i professionals que el seu volum d’operacions hagi experimentat en el 2020 un descens de més del 30% respecte del 2019 i que es relacionen en l’annex de la ORDRE ECO/127/2021, de la que destaquem el següent

A qui va dirigit:

Empresaris o professionals, que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en l’annex de la disposició (hi podeu accedir clicant a sobre la disposició) i que son, en general, totes aquelles afectades per l’estat d’alarma generat pel Covid-19 i que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 

No poden ser destinataris de l’ajut:

  • Empresaris o professionals que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019.
  • Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 €.
  • Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable.
  • Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

Finalitat:

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditorsfinancers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Límit màxim dels ajuts:

  • Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.-
  • Empresaris i professionals amb caiguda 30 % volum operacions:40 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.20 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

Compromisos:

Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022-No repartir dividends durant el 2021 i 2022-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut.

Termini d’inscripció prèvia:

21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors