Compartir

Ha estat publicat en el BOE del 29 de desembre el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l’IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació amb efecte des del dia 1 de gener del 2019. Destaquem el següent:

Regla d’inversió del subjecte passiu per adquisició d’immobles: Aquesta regla preveu que es el comprador qui ha de retenir l’IVA de la operació i qui se n’ha d’encarregar d’ingressar-lo una vegada compensat amb el seu IVA suportat. La regla ara experimenta els següents canvis:

 • Es produeix la inversió del subjecte passiu quan el destinatari té dret a la deducció parcial i no només total de l’IVA.
 • El destinatari ha de manifestar que té dret a la deducció total o parcial de l’IVA..

 

Subministrament immediat d’informació (SII). Aquesta obligació es per les empreses que s’hagin acollit a la devolució mensual de l’IVA o que facturin més de 6.000.000 € anuals. La resta d’empreses hi poden optar voluntàriament si els hi convé.

 • L’opció per l’aplicació de l’SII es podrà exercitar al llarg de tot l’exercici.
 • En el cas que els subjectes passius hagin començat a portar els llibres registre de l’IVA a través de l’SII des d’una data diferent del primer dia de l’any natural:
  • Quedaran obligats a remetre els registres de facturació del període anterior a aquesta data corresponents al mateix any natural.
  • El termini per remetre els registres de facturació corresponents a aquest període serà el comprès entre el dia de la inclusió i el 31 de desembre de l’exercici en què es produeixi.
  • El llibre registre de béns d’inversió inclourà les anotacions corresponents a tot l’exercici.

 

Expedició de factura obligatòria.

 • Passa a ser obligatori expedir factura en les prestacions de serveis i els lliuraments de béns realitzades pels partits polítics.
 • S’exclou de la obligació d’expedir factura en la prestació de serveis financers realitzats per empresaris o professionals diferents de les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seves societats gestores (fins ara la norma només contemplava l’obligació d’emetre factura per les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals diferents d’entitats asseguradores i de crèdit).
 • El Departament de Gestió Tributària de l’AEAT podrà eximir a altres empresaris o professionals de l’obligació d’expedir factura, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d’activitat de què es tracti o per les condicions tècniques d’expedició d’aquestes factures.

 

Facturació de serveis en els quals intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d’altri: Les agències de viatges tenen un sistema de facturació específic que a partir d’ara també el podran aplicar quan una agència de viatges intervingui com a mediadora en la prestació d’aquests serveis per compte d’una altra agència de viatges.

 

Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors: s’afegeixen nous supòsits en els quals s’haurà de presentar l’alta, com ara comunicar la subjecció a l’IVA de les prestacions de serveis per via electrònica, sempre que el declarant no es trobi ja registrat en el cens.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat,o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors