Compartir
blog assessoria fiscal 1 girona i figueres | RM Assessors

Iniciada el passat 6 d’abril la companya per presentar les declaracions dels impostos sobre la renda i el patrimoni de l’exercici 2015 que durarà fins el proper 30 de juny, destaquem les següents novetats:

 • Rendiments del treball:

  • Indemnitzacions per acomiadament o cessament con a treballador per compte aliena:
   • L’import exempt queda limitat a 180.000 € pels acomiadaments o cessaments produïts a partir del dia 1.8.2014
  • Es suprimeix la reducció general pels rendiments del treball i es substitueix per:
   • Deducció de 2.000 € en concepte de despeses sense justificació.
   • Més uns altres 2.000 € si es tracta d’un treballador afectat per mobilitat geogràfica.
  • Rendiments irregulars generats en més de dos anys:
   • El percentatge de reducció passa del 40 al 30%.
   • La base sobre la que s’aplicarà la reducció queda limitada a 300.000 €.
 • Rendiments del capital mobiliari:

  • S’elimina l’exempció pels primers 1.500 € anuals de dividends obtinguts.
  • Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP): No han de tributar fins a un màxim de 5.000 € anuals, sempre que es mantinguin un mínim de 5 anys i es compleixen els requisits establerts en la norma.
 • Rendiments del capital immobiliari:

  • Reducció del rendiment net en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge: S’ha eliminat la  reducció del 100% pels arrendaments a favor dels menors de 30 anys.
 • Imputació de rendes immobiliàries:

Municipis que tinguin en Cadastre revisat a partir del 2005 s’imputarà com ingrés el 1,1% del valor cadastral i en la resta de municipis la imputació serà del 2%. Abans el percentatge reduït del 1,1% s’aplicava als municipis amb cadastre revisat a partir del 1994.

 • Rendiments d’activitats econòmiques:

Arrendament d’immobles com a activitat econòmica: S’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, continuant el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa.

Socis d’entitats que realitzin activitats professionals: Els rendiments es qualificaran com a procedents d’una activitat professional si el soci està inclòs en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa a aquesta.

Activitats en estimació directa simplificada:  Es permetrà deduir, en concepte de despeses de difícil justificació, el 5% del rendiment net fins a un màxim de 2.000 €.

Societats civils amb objecte mercantil: En l’exercici 2015 encara tributaran per IRPF però en l’exercici 2016 hauran de tributar per l’Impost de Societats a nos ser que acordin la seva dissolució i liquidació. L’acord de dissolució amb liquidació l’han d’adoptar en el primer semestre de 2016 i la societat s’extingirà en el termini de 6 mesos des que s’adopti l’acord.

 • Guanys i pèrdues patrimonials:

Correcció monetària del valor d’adquisició dels immobles: S’elimina la correcció monetària del valor d’adquisició de béns immobles.

Coeficients reductors: Sols es manté l’aplicació dels coeficients reductors pels actius adquirits abans de 31-12-1994, però limitant-ho a les transmissions realitzades a partir de 01-01-2015 i sempre que el preu conjunt de transmissió dels actius sigui inferior a 400.000 €.

Base de l’estalvi: Desapareix la distinció entre guanys i pèrdues patrimonials generats amb menys o amb més de un any. Tots aniran a la base de l’estalvi, sigui quin sigui el temps de permanència en el patrimoni del contribuent.

Contribuents majors de 65 anys: S’introdueix com a novetat una nova exempció per als guanys patrimonials derivades de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €  es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

 • Reduccions de la base imposable:

Aportacions a plans de pensions:

 Es redueix les aportacions fins a un màxim de 8.000€/any.

S”incrementen de 2.000€ a 2.500€ les aportacions que un contribuent pot fer a favor del seu cònjuge.

Les aportacions totals no podran superar en cap cas el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, havent-se suprimit el límit incrementat fins el 50% en funció de l’edat.

Aportacions a partits polítics:

Desapareix pel 2015 la possibilitat de reducció a la base imposable per quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics (en el seu lloc es crea una deducció en quota per donatius i altres aportacions).

Deduccions per despeses mínimes, personals i familiars: Es mantenen les deduccions anteriors, algunes de les quals s’incrementen lleugerament.

 • Integració i compensació de rendes de la base imposable general i de l’estalvi.

Compensació de pèrdues de la base imposable general: L’import del saldo de les pèrdues de la base imposable general (les que no deriven de transmissions patrimonials) que poden compensar-se amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, s’eleva del 10 per 100 al 25 per 100.

Compensació del saldo negatiu dels rendiments del capital mobiliari: El saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici 2015 es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 per 100 d’aquest saldo positiu.

Compensació del saldo negatiu de guanys i pèrdues patrimonials de la base de l’estalvi: Es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 10 per 100 d’aquest saldo positiu. Si després d’aquesta compensació quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents en el mateix ordre.

Compensació de les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014 derivades de la transmissió d’elements patrimonials amb període de permanència igual o inferior a 1 any: s compensarà a partir d’1 de gener de 2015 a la base imposable de l’estalvi segons les regles aplicables a la guanys i pèrdues derivades de transmissions d’elements patrimonials, amb independència del període de generació.

Compensació de les pèrdues obtingudes en els exercicis 2013 i 2014 que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials: Es compensarà segons les regles d’integració i compensació de rendes aplicables a la base imposable general.

Compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015: Es manté el procediment general de compensació.

 • Tarifes IRPF a Catalunya pel 2015:

Tarifa general  per trams de la base imposable general:

De 0 a 12.450,00 €                                            21,50%
De 12.450,01 a 17.707,20 €                          24,00%
De 17.707,21 a 20.200,00 €                         26,00%
De 20.200,01 a 33.007,20 €                         29,00%
De 33.007,21 a 34.000,00 €                         33,50%
De 34.000,01 € a 53.407,20 €                      37,00%
De 53.407,21 € a 60.000 €                            40,00%
De 60.000,01 € a 120.000,20 €                  44,00%
De 120.000.021 e a 175.000.20 €              46,00%
De 175.000.21 € en endavant                      48,00%

Tarifa  sobre la base de l’estalvi per trams de la base imposable de l’estalvi:

De 0 a 6.000,00 €                    19,5%

De 6.000.01 a 50.000 €:       21,5%

De 50.000,01 en endavant:  23,5%

 • Deduccions: 

  • S’elimina les següents deduccions:
   • Compte estalvi empresa.
   • 400 € per obtenció de rendiments del treball o d’activitats econòmiques.
   • Lloguer d’habitatge habitual (els llogaters anteriors al 1.1.2015 conserven el dret a deducció).:
  • Hi ha canvis en les següents deduccions:
   • Per inversió de beneficis en empreses de reduïda dimensió:
    • La deducció que abans era de un 10% ara passa a ser de un 5%.
    • La deducció que abans era de un 5% ara passa a ser de un 2,5%
   • Per donatius:
    • Nova deducció per donacions a partits polítics: 20% amb un màxim de 600 €
    • S’incrementen els percentatges de deducció a institucions beneficiàries del mecenatge.
  • Hi ha noves deduccions:
   • Per família nombrosa.
   • Per ascendent amb dos fills.
   • Per persones amb discapacitat a càrrec.

fiscalcomptable5

 

 Som Gestors Administratius i Assessors Fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Cionp

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors