Compartir

La qüestió de controvèrsia se centra a determinar, a l’efecte del càlcul del guany o pèrdua patrimonial derivat de la venda d’un immoble, quin valor s’ha de prendre com a valor d’adquisició: si el que determina la normativa de l’Impost sobre la Renda  (l’import real pel qual aquesta adquisició es va efectuar, més els costos de les inversions i millores i les despeses i tributs inherents a l’adquisició, satisfets per l’adquirent) o l’assignat per la comunitat autònoma competent per a la liquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que, al seu dia, va gravar la adquisició prèvia de l’immoble que ara es transmet.

Una recent sentència del Tribunal Suprem del passat 21 de desembre considera correcta la doctrina continguda en dues anteriors sentències dels dies 18.6.2012 i 9.12.2013, i conclou que per a la determinació de l’increment patrimonial a l’efecte de l’IRPF obtingut per l’alienació d’un immoble, s’ha de prendre en consideració com a valor d’adquisició l’assignat per la Comunitat Autònoma a efectes de l’ITP.

Això té la seva importància si pensem que fins a èpoques recents era corrent que una bona part del preu de compra o del valor de l’obra nova no constés en escriptura i que la Oficina Liquidadora girés liquidacions complementàries per la diferència entre el valor declarat i el que l’Administració considerava com a valor real de mercat. Doncs bé, quan ens trobem en aquest cas podrem substituir el valor d’adquisició que consti en escriptura pel valor comprovat per la Oficina Liquidadora i no haurem de tributar per la diferència.

Pel que fa als guanys patrimonials obtinguts en períodes no prescrits (en els darrers quatre anys) també s’ens obre la possibilitat de rectificar la liquidació de IRPF si es donés el cas que el valor inicial comprovat per l’Administració hagués estat superior al declarat en l’escriptura d’adquisició.

rmassessors5

Som assessors fiscals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972426082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals, antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors