Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmica. era requisit disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat. Aquest requisit ara ha estat suprimit però es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa.

La consideració d’activitat econòmica es requisit per tenir dret a les exempcions dels impostos sobre el patrimoni i les successions.

Socis d’entitats professionals: A partir del dia 1 de gener del 2015 es considerarà que una persona física percep un rendiment d’activitat econòmica quan aquest provingui d’una entitat que realitzi activitats professionals, en la que la persona física en sigui soci i estigui inclòs en el règim especial de treballadors autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial. Fins ara aquests rendiments es consideraven rendiments del treball.

Convé analitzar cas per cas, per que aquest canvi permetrà reduir les despeses de l’activitat però pot tenir incidència en l’IVA.

Activitats en estimació directa simplificada: La reducció del 5% en concepte de despeses de difícil justificació tindrà com a límit l’import màxim anual de 2.000 euros.

Activitats en estimació directa normal o simplificada: Disminueix del 40% al 30% la reducció per rendiments irregulars (generats en més de dos anys) i imputats en un únic exercici amb el límit de 300.000,00€.

Els hi serà d’aplicació les reformes que s’ha inclòs en la modificació de l’impost sobre societats tals com:

Despeses d’atenció a clients: La deducció de despeses per aquest concepte no podrà superar l’1% de l’import net de la xifra de negocis.

No es podrà deduir la deteriorament de determinats actius afectes com immobles, intangibles o inversions immobiliàries.

En el cas de l’estimació directa normal, s’aprova una nova taula d’amortitzacions.

Es podrà desgravar el 5% dels rendiments invertits en el mateix exercici o al posterior en elements NOUS d’immobilitzat o inversions immobiliàries afectes a l’activitat.

Activitats en estimació objectiva: A partir de l’exercici 2016 s’exclourà les següents activitats tant del mètode d’estimació objectiva per IRPF com del sistema simplificat d’IVA:

* Fusteria metàl·lica

* Ferreteria.

* Confecció en sèrie de peces de vestir.

* Fusteria en sèrie

* Indústria del moble de fusta.

* Impremtes.

* Peleteria i petits treballs de construcció.

* Instal·lacions i muntatges

*Lampisteria, fred, calor i condicionament d’aire.

*Instal·lacions de parallamps i similars, de cuines,  aparells elevadors, instal·lacions telefòniques, telegràfiques televisió i altres incloses en els epígraf 504.4.5.6.7 i 8 de la tarifa del  IAE

* Revestiments de terres i aïllaments i col·locació d’aïllaments.

* Fusteria i manyeria.

* Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments en paper, en edificis i locals

* Treballs en guix i escaiola i decoració en edificis i locals

Pel que fa a la resta d’activitats, a partir del 2016 quedaran excloses les que superin els següents límits:

* 150.000 € d’ingressos íntegres de l’any immediat anterior. (Abans, 450.000 €). Aquest límit serà de 75.000 € pel que fa a operacions per les que s’hagi d’emetre factura i el destinatari sigui empresari o professional.

Pel que fa a activitats agrícoles, ramaderes i forestals. també a partir del 2016, el límit serà de 250.000 € (Abans 300.000 €).

* 150.000 € de compra de bens i serveis en l’any immediat anterior excloses les adquisicions d’actius fixes (inversions), aquest límit abans era de 300.000€.

Atenció:

Atenció: En tots aquests casos el canvi de regim fiscal s’ha de preparar amb temps. Podeu contactar amb el vostre assessor fiscal de RM ASSESSORS i us informarà.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors