Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Seguim amb la informació de la reforma del IRPF a partir del proper dia 1 de gener del 2015.

RENDIMENTS DEL TREBALL

Indemnitzacions per acomiadament o extinció de contracte dels treballadors: Fins ara les indemnitzacions obligatòries estaven totalment exemptes i no hi havia cap altra límit A partir del dia 29 de novembre del 2014 s’ha establert un topall, prou generós, de 180.000 €. Per tant, l’import de la indemnització que excedís de 180.000 € haurà de tributar per IRPF.

Aquest límit de 180.000 € no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 1 d’agost de 2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.

Despeses deduïbles: s’estableix un nou import de 2.000 € que es podrà deduir en concepte de despeses sense justificació, sense que per aquest concepte es pugui arribar a un rendiment net negatiu.

Aquest import es podrà incrementar en uns altres 2.000 € quan es tracti de treballadors afectats per mobilitat geogràfica.

Les persones discapacitades que siguin treballadors actius podran deduir addicionalment uns altres 3.500 € en la seva declaració de IRPF.

Aquest import addicional serà de 7.750 € si a més necessiten ajuda de terceres persones, tenen mobilitat reduïda o el grau de discapacitat supera el 65%.

L’actual reducció per rendiments de treball únicament es manté per a rendes inferiors a 14.450,00€.

Regularització de pensions procedents de l’estranger: Les persones que haguessin percebut pensions de l’estranger en exercicis anteriors i no les haguessin declarades, podran regularitzar la situació tributària sense exigència de recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant la presentació d’autoliquidacions complementàries,

La regularització dels períodes impositius no prescrits s’efectuarà des de la seva entrada en vigor fins al 30-06-2015. Aquest termini és improrrogable.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors