Compartir

A partir del dia 1 de gener del 2016 les societats civils i les comunitats de bens que tinguin activitat mercantil passaran a estar subjectes a l’Impost de Societats i tindran les mateixes obligacions fiscals i algunes de les obligacions mercantils que corresponen a les societats. Aquest canvi representa el següent:

Noves obligacions per a les societats civils i les comunitats de bens amb activitat mercantil:

  • Hauran de dur la seva comptabilitat adaptada al Codi de Comerç.
  • Hauran de presentar els llibres de comptabilitat en el Registre Mercantil.
  • Hauran de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil.
  • Hauran de declarar i pagar Impost de Societats al tips vigent (el tipus actual per les petites i mitjanes empreses es del 25%)

Canvis que afecten als socis de les societats civils i les comunitats de bens amb activitat mercantil:

  • Els socis no es podran imputar a la seva declaració de la renda la part del benefici que els hi correspongui com havien de fer fins el 31.12.2015. En cas que retirin beneficis l’entitat els hi haurà de practicar la retenció que correspongui als rendiments del capital (19% el 2016) i els hauran d’incloure a la seva declaració de la renda.
  • Els socis que treballin a la societat civil o comunitat de bens i cobrin sou hauran de tenir nòmina a valor de mercat i l’entitat els hi haurà de practicar la retenció que correspongui als rendiments del treball.

 Conclusió:

En tots els casos el canvi representarà un considerable increment de les obligacions fiscals i casi sempre un cost molt més elevat fiscalment. Pensem que el benefici que retirin els socis al final haurà tributat un 39,25% (25% d’Impost de Societat més la retenció del 19% sobre el benefici net) motiu pel qual recomanem analitzar detingudament en cada cas si es millor que l’empresa passi a nom d’una persona física o constituir, per reduir responsabilitats, una societat limitada.

fiscalcomptable1

 Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors