Compartir

Que la gent, especialment els més joves, acostumin  a comprar cada vegada més per Internet, no pensem que sigui una bona notícia ja que els centres comercials de les poblacions s’aniran buidant i aquesta tendència anirà en perjudici de molts llocs de treball i també dels petits comerciants i, en definitiva, en perjudici de la riquesa de les nostres ciutats.

Davant d’aquesta tendència, pel que sembla irreversible, els hi queda als nostres comerciants el recurs d’afegir-se també a la onada i fer compatible la venda convencional amb el comerç en línia a través d’Internet. Per això sols necessiten tenir una pàgina web i complir els requeriments de la legislació de comerç electrònic, en especial la Llei 34/2002, cosa en el que els podem ajudar.

Resumim a continuació els trets principals pels que es regeix la venda per Internet:

Obligació d’informar. El comerciant haurà de tenir una pàgina web en la que hi hauran de constar,  com a mínim, les dades següents,

 • Les característiques principals dels producte comercialitzat.
 • La identitat del comerciant.
 • L’adreça de l’establiment amb totes les dades de contacte.
 • El preu total del producte, inclòs impostos, taxes i transport.
 • Les condicions, termini i procediment a seguir en cas de devolució.
 • El contingut de la garantia legal.
 • L’assistència tècnica i servei post-venda, quan sigui procedent.
 • La durada del contracte “on line” i les condicions en les que es podrà donar per finalitzat.
 • Mitjans de pagament (targetes, Paypal …).

 

Pagament:

 • El consumidor haurà de donar expressament el seu consentiment  a qualsevol pagament addicional.
 • Per tal que en consumidor sigui conscient que haurà de pagar un preu, el botó de comanda s’haurà d’anomenar “comprar” o “realitzar la compra”.

 

Termini de lliurament de la mercaderia:

 • La mercaderia s’haurà de lliurar al consumidor dintre els 30 dies naturals a partir del dia següent a la data de la comanda a no ser que s’hagués convingut un termini diferent. L’incompliment faculta al comprador per resoldre la compra i recuperar el que hagués pagat.
 • El venedor serà responsable dels danys que s’hagués produït durant el transport, excepte en el cas que s’hagués acordat que el comprador es feia càrrec del transport.
 • L’usuari tindrà dret a rebre la factura en paper i sense cost.

 

Desistiment de la compra:

 • Els consumidors tenen dret a desistir de la compra sense haver de justificar la seva decisió (excepte en alguns casos, com per exemple en productes que poden caducar amb rapidesa) en el termini de 14 dies naturals des de la data del lliurament.
 • En el cas que el comprador no hagués estat informat del dret de devolució, el termini de desistiment finalitzarà als 12 mesos d’haver expirat el termini de 14 dies.
 • El venedor haurà d’acceptar la devolució i reemborsar l’import però serà el comprador qui s’haurà de fer càrrec de les despeses de devolució, excepte en el cas que el venedor hagués acceptat assumir-les o si no s’hagués informat al consumidor que havia d’assumir-les ell.
 • El venedor haurà de procedir al reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial. Si transcorren més de 14 dies i el venedor no retorna les quantitats abonades, el consumidor tindrà dret al doble de la quantitat.

 

Devolució de productes defectuosos:

 • Si un consumidor ha comprat un producte defectuós, no funciona o no correspon a l’anunciat, el venedor ha de reparar-lo, canviar-lo, fer-li un descompte o reemborsar-li l’import abonat.
 • El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys següents al lliurament. En productes de segona mà es pot pactar un termini menor, encara que no inferior a un any. Si el producte és defectuós, el consumidor pot optar entre exigir la seva reparació o el lliurament d’un de nou, excepte si una d’aquestes opcions és impossible o desproporcionada. La reparació i la substitució han de ser gratuïtes per al consumidor, també les despeses d’enviament.

 

Atenció al client:

 • S’ha d’informar als consumidors sobre les vies per interposar queixes i reclamacions o per demanar informació.
 • De cada queixa o reclamació s’ha facilitar al client un justificant amb una clau i s’hauran d’atendre en el termini màxim d’un mes.
 • L’atenció telefònica ha de ser personal i directa, sense sobrecost pel client.

Som Gestors Administratius i assessorem les empreses i els consumidors. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors