Compartir

En el BOE d’avui ha estat publicat el Reial Decret Llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Destaquem el següent:

Ampliació de durada obligatòria inicial dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual i permanent: Un cop finalitzada la durada inicial prevista en el contracte, l’arrendador haurà de prorrogar obligatòriament l’arrendament a instància de l’arrendatari fins assolir la següent durada mínima total:

  • Quan l’arrendador sigui una persona física: 5 anys (Fins ara 3 anys).
  • Quan l’arrendador sigui una persona jurídica: 7 anys (Fins ara també 3 anys).

 

Ampliació de la pròrroga dels contractes: Tant si l’arrendador es persona física com si es persona jurídica, una vegada exhaurida la durada obligatòria inicial de l’apartat anterior el contracte quedarà tàcitament prorrogat per 3 anys més (fins ara, 1 any), si  l’arrendador o l’arrendatari no haguessin manifestat abans la seva voluntat de no renovar el contracte.

 

Complement de fiança: A més de la fiança legal (una mensualitat de la renda) l’arrendador sols podrà exigir un  complement de fiança de fins a dues mensualitats més de renda en els casos següents:

  • Quan l’arrendador sigui una persona física: En arrendaments de durada inicial inferior a cinc anys.
  • Quan l’arrendador sigui una persona jurídica: En arrendaments de durada inicial inferior a set anys.

 

Despeses de gestió immobiliària i redacció del contracte:

  • Quan l’arrendador sigui una persona física: Les despeses seran a càrrec d’arrendador o arrendatari segons el que les parts haguessin acordat en el contracte.
  • Quan l’arrendador sigui una persona jurídica: Les despeses seran sempre a càrrec de l’arrendador.

 

Impostos: L’arrendament d’habitatge habitual i permanent s’ha declarat exempt de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al972 426 004, o por correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors