Compartir

Els temps durant el qual les empreses venen obligades a conservar els seus documents no té una sola resposta per que son diverses les normes que ho regulen.

Amb caràcter general, els documents s’han de conservar quatre anys, que es el període de prescripció dels impostos, però en determinats casos no n’hi haurà prou i els documents s’hauran de conversar més temps. Destaquem:

  • 6 anys. Codi de Comerç:  Es el temps que el Codi de Comerç (Art. 30) obliga a tots els comerciants a conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants del negoci a partir del darrer assentament realitzar en els llibres
  • 10 anys. Llei de prevenció del blanqueig de capitals: Es el temps que la Llei 10/2010 (Art. 25) obliga a conservar còpia dels documents exigibles en aplicació de les mesures de diligència deguda i original o còpia amb força probatòria  dels documents o registres que acreditin adequadament les operacions, les persones que hi intervenen i les relacions de negoci.
  • Mentre no s’hagi amortitzat i/o venut: Es el temps que la normativa fiscal obliga a conservar els documents relatius a l’adquisició de bens que constitueixin l’immobilitzat de les empreses.
  • Mentre no s’hagi complert el termini per a regularitzar l’IVA (9 anys en el cas de terrenys i edificacions): Es el temps que la normativa fiscal obliga a conservar els documents relatius a l’adquisició dels bens d’inversió.
  • 4 Anys a partir de la compensació d’una base imposable negativa: Es el temps que la normativa fiscal obliga a conservar la documentació dels exercicis en que s’hagi general una base imposable negativa.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors