Compartir

Es habitual que el comprador d’un habitatge es vegi obligat a anticipar-li quantitats al promotor i en èpoques en que està augmentant la demanda com ara, també es habitual que el promotor exigeix-hi bestretes als compradors a compte de la venda dels pisos que encara s’han de construir o que estan en construcció.

Per tal de protegir al consumidor, la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya obliga al promotor en el seu article 50.2.e), a subscriure una pòlissa d’assegurança o un aval que garanteixi la devolució de les quantitats rebudes a compte del preu total convingut en cas que incompleix-hi les seves obligacions.

Tot i així s’ha donat casos en que el promotor no ha subscrit l’assegurança ni ha aconseguit l’aval i el comprador ha acabat perdent les quantitats que havia donat a compte del pis.

Recentment, el passat 9 de juliol, el Tribunal Suprem, en la seva sentència 408/2019, de 9 de juliol, ha posat remei en aquest casos declarant la responsabilitat de l’entitat bancària que accepti bestretes per habitatges en el compte del promotor sense exigir les garanties que correspongui.

Resumim com quedaria la regulació de les quantitats anticipades a compte del preu dels habitatges a la vista d’aquesta sentència:

Que es considera quantitats anticipades a compte de la compra d’un pis ?  Tots els imports que el comprador hagués lliurat al promotor abans de l’entrega de l’habitatge, ja siguin qualificats amb el nom d’arres, senyal o reserva o amb qualsevol altra denominació.

 

Quina es la obligació del promotor en cas de rebre quantitats anticipades a compte ? Subscriure una pòlissa d’assegurança o un aval que garanteixi la devolució de les quantitats rebudes en els casos següents:

  • Quan s’incompleixi l’obligació de lliurar l’habitatge en les condicions pactades.
  • En el cas que les obres no comencin o acabin, sigui per la causa que sigui, en el termini convingut.
  • En el cas que no s’obtingui la cèdula d’habitabilitat.
  • En el cas que s’hagi produït una doble venda.
  • En el cas que l’habitatge s’hagi transmès a tercers protegits per la publicitat registral.

 

Quina es la responsabilitat del banc o de qualsevol altra entitat de crèdit ? Respondre de les quantitats ingressades en el compte del promotor pel comprador de l’habitatge sense haver exigit al promotor l’obertura d’un compte especial i l’assegurança o l’aval bancari.

 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors