Compartir
La qualificació del concurs d’una societat com a culpable pot tenir importants conseqüències per als seus administradors o liquidadors.

El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs.

Aquesta regulació aparentment senzilla que comença amb un lacònic article 441 que estableix que «el concurs es qualificarà de fortuït o com a culpable», es dificulta amb el desenvolupament normatiu i la mateixa realitat de les coses, que moltes vegades situa a la mateixa legislació en vèrtexs incòmodes i zones grises que són més complicats de resoldre que amb la lectura del text legal.

Concurs culpable

Com a regla general s’estableix que per a considerar un concurs culpable hi ha d’haver dol o culpa greu del deutor, o de l’administrador en el cas de la persona jurídica. No obstant això, la llei també recull una sèrie de supòsits especials en els quals en tot cas el concurs serà qualificat de culpable, així com presumpcions de culpabilitat.

El concurs sempre serà qualificat de culpable quan concorri alçament de béns o qualsevol acte que dificulti un embargament o execució; també quan durant els dos anys anteriors a la declaració del concurs haguessin sortit béns del patrimoni de manera fraudulenta. Segueixen en la llista altres supòsits com que abans de la data de declaració del concurs el deutor hagués realitzat qualsevol acte jurídic dirigit a simular una situació patrimonial fictícia o la comissió d’inexactitud greu o falsedat en qualsevol dels documents. Finalment, l’article 443 recull dos supòsits especials més l’incompliment substancial de l’obligació de gestió de comptabilitat o l’existència d’una comptabilitat doble i l’obertura de la liquidació acordada d’ofici per incompliment del conveni per culpa de causa imputable al concursat.

A aquests supòsits especials afegeix l’article 444 les tres presumpcions de culpabilitat: l’incompliment de la sol·licitud de declaració del concurs, l’incompliment del deure de col·laboració amb el jutge o l’administració concursal i la irregularitat en els comptes anuals en els tres últims exercicis previs a la declaració de concurs.

Com es veu, no es tracta de supòsits massa delimitats ni definits, per la qual cosa moltes actuacions dutes a terme pels administradors podrien entrar dins de les corresponents a un concurs culpable, i això implica que s’ha de ser absolutament cautelós i procedir de manera previnguda davant una possible situació d’insolvència. Una actuació poc ràpida en aquest sentit ja podria ser susceptible de ser qualificada de culpable.

Còmplices

A més, l’article 445 inclou la figura dels còmplices, que són persones a les quals s’estén la responsabilitat quan es consideri que han col·laborat amb les seves actuacions al fet que el concurs sigui declarat com a culpable. Als còmplices s’estenen els efectes de la sentència de qualificació culpable, article 455, com són la inhabitació per a administrar béns d’altri o representar a qualsevol persona durant un període de 2 a 15 anys; la pèrdua de dret com a creditors concursals o de la massa, la devolució de béns indegudament obtingut de la massa activa i fins i tot la indemnització pels danys i perjudicis causats.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors