Compartir

L’aportació de socis és una alternativa menys onerosa a l’augment del capital social perquè no requereix d’atorgament en escriptura pública ni d’inscripció en el Registre Mercantil. Només cal en un acord de la junta general per majoria ordinària.

Les aportacions de socis es solen realitzar amb la finalitat de compensar pèrdues però també per a augmentar el patrimoni social de l’entitat o en situacions en les quals les societats necessiten dotar-se de més liquiditat sense acudir al finançament extern i quan no es desitja augmentar el capital social, la qual cosa suposa una sèrie de costos i tràmits formals.

La norma que empara actualment les aportacions de socis és el Pla General de Comptabilitat (PGC), que permet la seva anotació en el compte 118 com a “aportacions de socis”.

A més, en el BOE del dia 11 de març s’ha publicat la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que inclou la regulació de les aportacions dels socis sense contraprestació i en proporció a la seva participació en la societat. L’entrada en vigor s’estableix l’endemà al de la seva publicació en el BOE i serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Destaquem:

Finalitat i característiques de les aportacions de socis:

 • No ha de respondre a cap finalitat concreta: Mitjançant les aportacions de socis les societats podran compensar deutes contrets i restablir l’equilibri patrimonial, però l’ús d’aquest compte no queda restringit a cap necessitat concreta. Per tant, els socis podran realitzar aportacions amb el sol objectiu de dotar la societat de més finançament en un moment concret.
 • L’aportació dels socis ha de ser proporcional a la seva participació en la societat. En el cas que algun dels socis contribuís amb més capital del que li correspon es considerarà com si estigués realitzant una donació.
 • L’aportació no podrà ser amb càrrec a reserves: En cap cas les aportacions de socis es podrà realitzar amb càrrec a les reserves de la societat, per la qual cosa el desemborsament sempre serà a compte del patrimoni personal dels socis.
 • L’aportació podrà ser dinerària, en espècie o per compensació de crèdits: Com en els augments de capital, l’aportació pot ser dinerària o en espècie, fins i tot mitjançant compensació o condonació de crèdits.
 • L’aportació només obliga als socis que s’hi hagin compromès en junta: L’aportació de socis només obliga a aquells socis que s’hagin compromès en la junta general, tret que es configuri com una prestació accessòria i així figuri en els estatuts.
 • L’aportació ha de tenir caràcter gratuït i no reintegrable: Segons ha determinat la Direcció General de Tributs (DGT), perquè les aportacions es puguin incorporar als fons propis, hauran de tenir un caràcter gratuït i no reintegrable. En cas contrari s’hauran de comptabilitzar com a préstec en el passiu de la companyia.
 • L’aportació podrà ser a compte de futurs augments de capital: Són possibles les aportacions a compte de futurs augments de capital social, pendents de ser acordats per l’òrgan competent, la qual cosa s’haurà de tenir en compte a l’efecte de l’augment de capital per compensació de crèdits o per transformació de reserves.

 

Avantatges de les aportacions de socis en front de les ampliacions de capital:

 • No requereix escriptura pública ni inscripció en el Registre Mercantil. Només cal en un acord de la junta general per majoria ordinària
 • No s’ha de pagar impostos:
  • Té les mateixes conseqüències que l’ampliació del capital, creixen els fons propis de la societat i augmenta el valor d’adquisició per als socis, però no s’ha de pagar l’impost de transmissions patrimonials (ITP).
  • A l’hora de la devolució del capital aportat pels socis s’hi dona el mateix tractament que a la reducció de capital, però sense haver de satisfer de nou l’ITP.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors