Compartir

La figura del lletrat assessor en les societats mercantils té cabuda en la normativa espanyola des de l’aprovació de la Llei 39/75 i del seu reglament de desenvolupament Reial decret 2288/1977. La importància del compliment de la llei radica, no solament que els administradors rebin l’adequat assessorament jurídic, perquè les decisions i acords adoptats pels òrgans socials, respectin la normativa legal i els estatuts socials sinó també per les conseqüències negatives del seu incompliment.

L’incompliment d’aquesta obligació jurídica és sancionat legalment en establir que la infracció serà objecte d’expressa valoració en tot procés sobre responsabilitat derivada dels acords o decisions de l’òrgan administrador, la qual cosa pot tenir especial importància considerant l’increment de delictes societaris que actualment es pot constatar.

La importància que els òrgans socials de l’empresa que hi estan obligades, disposin de lletrat assessor, és encara més gran des de la reforma del codi penal de l’any 2010 que converteix a les persones jurídiques en subjectes del dret penal susceptibles de cometre delictes, al marge de les persones físiques que la integrin, i que poden ser condemnades a importants multes econòmiques i fins i tot a la dissolució.

En quins casos les societats mercantils hauran de comptar, amb caràcter obligatori, amb un lletrat assessor?

  • Quan el seu capital sigui igual o superior a tres-cents mil euros (300.000,00);
  • Quan el volum normal dels seus negocis, segons el balanç i la documentació comptable corresponent a l’últim exercici fiscal, arribi a la xifra de sis-cents mil euros (600.000,00 euros);
  • Quan la plantilla del seu personal fix superi els cinquanta treballadors.

Tractant-se de societats domiciliades a l’estranger:

  • Quan el volum de les seves operacions o negocis en les sucursals o establiments que tinguin a Espanya sigui igual o superior a tres-cents mil euros (300.000,00) o
  • Quan la seva plantilla de personal fix superi els cinquanta treballadors.

Requisits i funcions del lletrat assessor:

  • El lletrat que es designi haurà de pertànyer com a exercent al col·legi d’advocats on la societat tingui el seu domicili o on desenvolupi les seves activitats, a elecció de la companyia que el nomeni. Si en el lloc triat no existeix col·legi d’advocats, el lletrat haurà d’estar incorporat al col·legi que correspongui.
  • Correspondrà al lletrat assessor, a més de les funcions pròpies del seu càrrec assignades pels estatuts de la societat, assessorar en dret sobre la legalitat dels acords i decisions que s’adoptin per l’òrgan que exerceixi l’administració i, si escau, sobre les deliberacions a les quals assisteixi, i haurà de quedar, en la documentació social, constància de la seva intervenció professional.
  • La figura i les funcions del lletrat assessor són diferents i independents a les pròpies del secretari del consell d’administració, que podrà o no ser lletrat i que és l’encarregat d’aixecar l’acta de les reunions del consell d’administració. No obstant això la llei permet que quan la societat obligada compti amb un secretari o algun membre de la seva direcció o d’administració, que sigui advocat en exercici, qualsevol d’ells podrà assumir les funcions atribuïdes al lletrat assessor.

 

Som advocats i lletrats assessors d’entitats mercantils. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors