Compartir
S’ha publicat en el BOE del 29 de setembre passat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses que entre altres, recull una sèrie de mesures destinades a reduir la morositat comercial i facilitar l’accés al finançament de les societats.

 

A continuació volem destacar les mesures per a la lluita contra la morositat comercial, que a manera de resum es poden concretar en les següents:

Informació en els comptes anuals

Les societats que no presentin comptes anuals abreujats, hauran d’informar en la memòria (i en la seva pàgina web,  si en tenen) del volum i nombre de factures pagades sense superar els terminis de la normativa de morositat, i percentatge del total que representen.

Contractació pública

En cas de demora en el pagament que no estigui motivada per incompliment d’obligacions contractuals es podrà imposar una penalitat de fins al 5% del preu del contracte, que es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a assolir el 50% d’aquest preu. Respondrà d’aquesta penalitat la garantia definitiva prestada pel contractista principal.

En contractes de valor igual o superior a 2.000.000 euros, l’òrgan de contractació podrà retenir provisionalment la garantia definitiva si el subcontractista o subministrador exerciten enfront del contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat.

Subvencions

Serà requisit d’accés a subvencions superiors a 30.000 €, acreditar el compliment dels terminis de la Llei de morositat. Les societats que presentin comptes anuals abreujats hauran d’acreditar-ho amb declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció. Les societats que no presentin comptes anuals abreujats hauran d’acreditar-ho amb certificació d’auditor.

Competència deslleial

Es considera deslleial l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Entre les mesures dirigides a eliminar obstacles a l’activitat econòmica destaquem:

  • Llei de garantia d’unitat de mercat: Es permet  l’inici d’ofici del mecanisme informal d’eliminació de barreres i la seva extensió a possibles barreres detectades en projectes normatius.Tant mateix, els operadors podran utilitzar els mecanismes d’aquesta llei quan considerin incomplert el principi de cooperació i confiança mútua.
  • Liberalització del comerç i determinats serveis: S’amplia el catàleg d’activitats per exercir les quals no es podrà exigir llicència prèvia. Queden incloses, entre altres, les següents activitats: serveis de neteja, serveis de missatgeria, serveis de col·locació i subministrament de personal, serveis de prospeccions i estudis geològics i empreses d’estudis de mercat.

Determinació del termini de pagament

El termini màxim de pagament ve determinat en la Llei 15/2010, que en la seva redacció actual estableix que el pagament s’ha de fer un un termini màxim de 60 dies a partir de la data de lliurament de la mercaderia o de prestació del servei.

Som Advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors