Compartir

Els accidents sempre son lamentables per qui els pateix, però en el cas dels accidents de treball hi pot haver també unes conseqüències molt greus per l’empresari que, si no s’haguessin previst a temps, els podrien  dur directament a la ruïna. Detallem breument quines son aquestes conseqüències i quina solució tenen:

Pensió vitalícia per invalidesa permanent o indemnització alçada per lesions permanents no invalidants:

 • En aquest cas l’empresa quedarà coberta per la Seguretat Social.
 • L’empresa ha d’haver cotitzat pel salari real i la categoria professional del treballador ha d’estar ben aplicada. Cas contrari l’empresa serà la responsable de capitalitzar la diferència de la prestació que pugui correspondre al treballador accidentat i aquesta responsabilitat no es pot assegurar.

 

Indemnització prevista en el conveni col·lectiu:

 • Alguns convenis col·lectius de treball preveuen una indemnització pel cas que un treballador mori o quedi invàlid a causa d’un accident de treball.
 • Aquesta indemnització es pot assegurar voluntàriament, apart de la Seguretat Social.

 

Indemnització per responsabilitat civil derivada de culpa o negligència de l’empresari:

 • Si s’acrediti que en l’accident ha intervingut culpa o negligència per part de l’empresari , aquest haurà d’indemnitzar el treballador en  l’import dels danys i perjudicis que l’hagin estat ocasionats segons sentència que dicte el jutge civil.
 • Aquesta responsabilitat civil  també es pot assegurar voluntàriament apart de la Seguretat Social.

 

Recàrrec per infracció de mesures de seguretat:

 • En cas que l’accident fos degut a alguna infracció de mesures de seguretat per part de l’empresa, aquesta podrà ser obligada a satisfer un recàrrec del 30% al 50% de la prestació que li pugui correspondre per l’accident.
 • En aquest cas l’empresa vindrà obligada a satisfer de cop a la Seguretat Social el capital de la prestació i serà aquesta l’encarregada d’anar abonant el recàrrec al treballador. A títol d’exemple, un recàrrec del 30% sobre la una prestació mensual de 1.500 € pot representar que l’empresa hagi de fer un desembors de més de 100.000 euros.
 • Aquest recàrrec té naturalesa sancionadora i, per tant, no es pot assegurar. No obstant coneixem alguna entitat asseguradora que si que cobreix aquest risc en concepte d’indemnització per pèrdua de beneficis.

 

Sanció per infracció de mesures de seguretat:

 • En el cas que l’accident fos degut a alguna infracció de mesures de seguretat per part de l’empresa, l’autoritat laboral també podrà sancionar l’empresa amb una multa que pot arribar a 819.780 € en els casos més greus.
 • Aquesta multa tampoc es pot assegurar donar el seu caràcter sancionador.

 

Conclusió:

 • No n’hi ha prou en fer les coses bé. S’han de fer molt bé i, a més, estar assegurat.
 • Els nostres assessors  vetllaran pel compliment de totes les normes laborals i de la Seguretat Social.
 • Des de la nostre corredoria d’assegurances podem estudiar-vos sense cap compromís la cobertura d’aquests i altres riscos empresarials, com ara l’assegurança de la responsabilitat civil de l’empresa davant tercers, la responsabilitat civil dels directius o l’assegurança de l’immoble.

Consulteu-nos sense compromís:

 • Per qüestions relacionades amb les relacions laborals i amb la Seguretat Social: Telèfon 972 426 083, o correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.
 • Per qüestions relacionades amb assegurances: Telèfon 972 426 085 o, correu electrònic adreçat al nostre mediador, jordipol@rm-assessors.cat

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors