Compartir

Una part dels diners que les empreses paguen a la Seguretat Social en concepte de formació professional pot retornar a les empreses per ajudar a finançar les despeses en que aquestes incorrin per a la formació professional dels seus treballadors. El procediment sol consistir en que l’empresa estableix contacte amb un centre que imparteix-hi la formació i aquest mateix centre es el que es cuida de tramitar la bonificació a la Seguretat Social i lliurar a l’empresa el document que permet la deducció. L’empresa, a la seva vegada, fa arribar aquest document a la seva gestoria per que descompti la bonificació en la propera liquidació de la Seguretat Social.

Però aquí no s’acaba tot ja que el Servicio Público de Empleo Estatal té facultats, no tant sols per comprovar en temps real que la formació s’imparteix-hi correctament, si no, també, per a comprovar a posteriori si la formació s’ha impartit correctament i, cas contrari, exigir a les empreses la devolució de les bonificacions descomptades amb la possibilitar d’aplicar sancions i interessos de demora. Aquesta facultat està regulada en la Orden TAS/2307/2007, de 17 de juliol.

Des de fa un temps estem observant que sovintegen els requeriments a les empreses per tal que retornin les bonificacions suposadament mal aplicades i, per aquest motiu, considerem oportú recordar que el dret de les empreses a la bonificació no s’acaba amb l’aplicació del descompte en les quotes de la Seguretat Social, si no que s’ha d’estar en condicions d’acreditar que la formació realitzada s’ha impartit correctament.

Detallem a continuació els extrems que les empreses han d’estar en condicions d’acreditar deprès d’haver realitzat la formació per tal d’evitar haver de retornar la bonificació:

  • Execució de l’acció formativa:
  • Número real de participants
  • Lliurament als participants del diploma o certificat de formació.
  • Document justificatiu de les despeses de formació, la seva comptabilització i l’acreditació d’haver-les pagat abans del darrer dia hàbil per a la presentació del butlletí de cotització a la Seguretat Social del mes de desembre de l’exercici que correspongui.
  • En cas de formació per Internet s’haurà d’acreditar el lliurament del material, els controls de seguiment i les proves que comporti el programa d’ensenyament.

Els inspectors de treball també podran comprovar els següents extrems:

  • El crèdit de formació assignat i les bonificacions aplicades.
  • El compliment del percentatge de finançament privat exigible.
  • Que els treballadors participants pertanyin efectivament a les empreses beneficiàries.
  • Que s’hagi informat als representants legals dels treballador cas que l’empresa vingui obligada a tenir-los.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 i per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors