Compartir

Aclariments sobre la prohibició de treballar. Declaració responsable (Orden SND/307/2020 de 30/3, BOE 30/3/2020):

La gran precipitació del govern de Pedro Sánchez per aprovar a darrera hora del diumenge el RDL 10/2020 que prohibeix el treball en activitats no essencials, el va obligar, ahir dilluns, a aclarir conceptes en una nova disposició de la que destaquem el següent:

La prohibició de treballar en activitats no essencials no afecta als treballadors autònoms: El permís retribuït recuperable únicament és aplicable a les persones treballadores per compte d’altri. Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d’aplicació i poden seguir treballant si la seva activitat no ha estat suspesa per l’estat d’alarma.

Els representants sindicals tampoc estan afectats per la prohibició: Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat que conté, per tal de garantir l’assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors, ja que es fa necessari en moltes empreses i institucions acudir a les consultes i la negociació amb la representació dels treballadors.

Declaració responsable: Les persones treballadores per compte aliè que no hagin de acollir-se al permís retribuït recuperable i aquelles altres dedicades a l’activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a que l’empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d’acord amb model que figura en l’annex de la disposició que comentem. Hi podeu accedir clicant el següent enllacModel de declaració responsable.

 

Permís per poder treballar fins el 9 d’abril a determinat personal de la indústria manufacturera:

Activitats manufactureres essencials: Serien les següents segons els apartats 2, 4 i 5 de l’annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març:

  • Les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final. (apartat 2 de l’annex).
  • Les activitats de prestació de serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris. (apartat 4 de l’annex).
  • Les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en el mateix annex del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març (apartat 5 de l’annex).

 

 

Mecanisme de comunicació i declaració: La Generalitat de Catalunya ha regulat un mecanisme al que es podrà accedir clicant sobre els enllaços, per tal que les empreses:

  • Presentin una comunicació en en relació amb la consideració d’activitat industrial essencial inclosa en l’apartat 5.
  • Presentar la declaració responsable en relació amb la consideració d’activitat industrial essencial inclosa en els apartats 2 i 4.

Fem serveis essencials i seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors