Compartir

 

El Reial decret llei 6/2019  va modificar l’article 34.8è de l’Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d’índole familiar i laboral, sense necessitat que es trobi regulat en conveni col·lectiu. Aquest dret s’ha anomenat col·loquialment “jornada a la carta” i també “horari a la carta”.

La principal novetat de la nova regulació consisteix a reconèixer el dret de sol·licitud d’adaptació als treballadors i a deixar a la negociació col·lectiva únicament la regulació dels termes de l’exercici d’aquest dret.

Què estableix la normativa?

 • Els treballadors tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació de la seva feina a distància, per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Les adaptacions sol·licitades hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats del treballador i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.
 • En el cas que tinguin fills, els treballadors tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills compleixin dotze anys.
 • En la negociació col·lectiva es pactaran els termes del seu exercici. En la seva absència, l’empresa, obrirà un procés de negociació amb el treballador durant un període màxim de trenta dies. Finalitzat aquest període, l’empresa, per escrit, comunicarà l’acceptació de la petició, plantejarà una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació del treballador o bé manifestarà la negativa al seu exercici. En aquest últim cas, s’indicaran les raons objectives en les quals se sustenta la decisió.
 • El treballador tindrà dret a sol·licitar el retorn a la seva jornada o modalitat contractual anterior un cop conclòs el període acordat o quan el canvi de les circumstàncies així ho justifiqui, encara que no hagués transcorregut el període previst.

 

Què poden sol·licitar els treballadors?

 • La normativa permet sol·licitar l’adaptació de la distribució de la jornada i fins i tot la seva forma de prestació. En aquest sentit, s’inclou la sol·licitud de la reordenació dins i fora de la jornada del treballador implicant per exemple, la possibilitat de sol·licitar canvis de torns de feina.
 • També es pot sol·licitar un canvi en la modalitat de la prestació atès que la norma fa un referència específica a la sol·licitud de teletreball.

 

Com ha de ser la sol·licitud?

 • És requisit necessari per poder exercir la sol·licitud el fet de tenir familiars a càrrec i justificar les raons de la sol·licitud concreta i com això permet exercir la conciliació.

 

Com ha de ser el procés de negociació?

 • La norma permet mitjançant negociació col·lectiva establir els termes de l’exercici d’aquest dret de sol·licitud, que poden establir terminis, unes causes taxades.
 • En absència d’altres regles recollides en el conveni, l’empresa, davant la sol·licitud d’adaptació de jornada, «obrirà un procés de negociació amb el treballador durant un període màxim de trenta dies.

 

Algunes qüestions encara no resoltes, pendent del que vagin sentenciant els tribunals:

 • Si l’adaptació de jornada queda circumscrita als progenitors que tinguin fills menors de 12 anys.
 • Si roman el dret una vegada el menor hagi arribat a aquesta edat.
 • Les qüestions relatives a la compatibilitat de les reduccions de jornada sol·licitades a l’empara de l’article 37 de l’ET amb les quals es cursin a l’empara d’aquest nou precepte.
 • Si l’amplitud de l’article 34.8è de l’ET acabarà afectant les reduccions de jornada.
Asian worker in production plant drilling at machine on the factory floor

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors