Compartir

Amb data de 10 de setembre de 2015 ha estat publicada en el BOE la Llei 31/2015, de 9 de setembre, de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social, que inclou importants novetats respecte a la tarifa plana, la capitalització i altres bonificacions i ajudes. La seva entrada en vigor serà el pròxim 10 d’octubre de 2015. Destaquem el següent:

Treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE):

 • Es faculta als treballadors autònoms econòmicament dependents per que puguin contractar un treballador per compte aliena en cas que haguessin d’interrompre la seva activitat per alguna qüestió relacionada amb la conciliació de la vida familiar i laboral (maternitat, paternitat, cura de menors, etc.), sempre que aquesta circumstància els hi podés suposar perdre un client.

Cotització al Regim especial de Treballadors Autònoms:

 • Tarifa plana de 50 € els primers 6 mesos: Els treballadors autònoms que causin alta inicial (o que no haguessin estat d’alta en els darrers 5 anys), pagaran una tarifa plana de 50 € al RETA per contingències comuns durant els 6 primers mesos des de l’inici d’activitat.
 • Reduccions fins a 18 mesos: En el cas que escullin una base de cotització superior a la mínima la reducció serà equivalent al 80% de la quota que correspongui a la base mínima.  En tots els casos, un cop transcorreguts els 6 primers mesos tindran dret a reduccions en la quota fins a completar 18 mesos des de la data d’inici de l’activitat.
 • Joves. Reduccions fins a 30 mesos: En cas d’homes de menys de 30 anys o de dones que en tinguin menys de 35 en el moment de l’alta, les reduccions s’allargaran fins els 30 mesos.
 • Discapacitats: En el cas de persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme i víctimes de la violència de gènere la durada de la tarifa plana inicial de 50 € serà de 12 mesos enlloc dels 6 mesos i les bonificacions posteriors s’allargaran fins a completar els cinc anys des de la data de l’alta.
 • Podran contractar assalariats sense perdre reduccions: Els treballadors autònoms que siguin beneficiaris d’aquests avantatges en seguiran gaudint encara que contractin treballadors per compte aliena.
 • Familiars col·laboradors: Els familiars col·laboradors dels treballadors autònoms que es donin d’alta inicial en el RETA (o que no haguessin estat d’alta en els darrers 5 anys) tindran dret a una reducció de la quota equivalent al 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos i del 25% durant els 6 mesos següents.
 • Situacions de maternitat, paternitat: Els treballadors autònoms que siguin substituïts en períodes de descans per maternitat, adopció, paternitat, etc, tindran dret a una bonificació equivalent al 100% de la quota corresponent a la base mínima mentre estigui vigent un contacte d’interinitat amb un substitut.

Prestacions d’atur i per cessament de l’activitat:

 • Compatibilitat entre treballar i cobrar de l’atur: Durant un màxim de 270 dies els aturats que comencin una activitat per compte propi podran fer compatible l’alta en el RETA amb la percepció de la prestació d’atur. Es condició que ho demanin dintre els 15 primers dies des de l’inici de la nova activitat.
 • Capitalització de l’atur: Els aturats que comencin una activitat per compte propi també podran capitalitzar fins el 100% de la seva prestació d’atur o de cessament d’activitat, sigui quina sigui la seva edat (fins ara aquesta possibilitat estava limitada a treballadors de fins a 30 anys).
 • Suspensió de l’atur: Els treballadors aturats que iniciïn una activitat i deixin en suspens la seva prestació en lloc de capitalitzar-la, disposaran d’un termini de 5 anys (fins ara 2 anys) per cessar en la nova activitat i reprendre el cobrament de la prestació d’atur. No obstant, a partir dels 2 anys hauran d’acreditar que han cessat en la seva activitat com a treballadors autònoms per causes econòmiques o organitzatives,.

Cotització al Regim general de la Seguretat Social. Cooperatives i societats laborals:

 • Els socis de cooperatives i societats laborals tindran una bonificació de 800 €/any al llarg de tres anys per facilitar la incorporació a les seves empreses.
 • En el incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives i societats laborals. Per a menors de 30 anys s’augmenta la quantia a 1.650 € el primer any.

laboral9

 Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors