Compartir
Els treballadors que siguin familiars de l’empresari s’hauran de donar d’alta en el Regim d’autònoms si conviuen amb ell, a no ser que es pugui acreditar que son assalariats, en quin cas l’empresari els haurà de donar d’alta en el Regim General de la Seguretat Social.

La jurisprudència del Tribunal Suprem ha configurat una doctrina anomenada “del fons familiar”, segons la qual es presumeix el caràcter no assalariat de l’activitat dels familiars quan treballin amb l’empresari i convisquin amb ell. Aquesta presumpció no es podrà desvirtuar amb la sola presentació d’un contracte de treball, nòmina o cotització. Caldrà acreditar que realment el treballador està fora del cercle familiar i s’haurà d’entreveure que entre el familiar i el titular de l’empresa hi ha el conflicte d’interessos que es propi de la relació laboral.

Destaquem els següent:

Que s’entén per empresari a aquest efectes ?

  • La persona física que sigui titular de l’empresa
  • En el cas de societats, la persona o persones que exerceixin les funcions de direcció i gerència (consellers o administradors) o prestin altres serveis retribuïts a la societat de forma habitual personal i directa, sempre que tingui el control efectiu, directa o indirecte de la societat. Es considera que te el control de la societat quan almenys la meitat del capital social sigui propietat seva o de familiars amb els que convisquin.

Quines condicions s’han de donar per considerar que els familiars de l’empresari son treballadors autònoms i no assalariats ?

  • 1.- Han de conviure amb l’empresari.
  • 2.- S’ha de tractar del cònjuge o parella de fet, de descendents, ascendents o d’altres parents per consanguinitat o afinitat fins el segon grau, inclòs per adopció.
  • 3.- No han de concórrer les condicions de dependència i alienitat que son les pròpies del personal assalariat. Aquesta condició es presumeix i no s’ha d’acreditar si es donen les dues primeres condicions

Com s’acredita que concorren les condicions de dependència i alienitat per que el familiar pugui tenir la condició d’assalariat ?

La percepció d’un salari, el contracte de treball o l’alta a la Seguretat Social no son prova suficient per desvirtuar aquella presumpció. S’haurà d’acreditar, a més, que el treballador familiar està sotmès a l’empresari i que entre el treballador i l’empresari es pot donar el conflicte d’interessos que es propi de la relació laboral i no de la relació familiar en la que el que es busca el benefici del patrimoni comú.

A quin règim de la Seguretat Social s’haurà de donar d’alta els familiars de l’empresari ?

Quan es donin les dues primeres condicions (convivència i relació familiar) s’haurà de donar d’alta en el Regim especial de treballadors autònoms (RETA), com a familiar col·laborador.

Quan es pugui acreditar que en el familiar concórrer, a més, la condició de dependència i alienitat, s’haurà de donar d’alta en el Regim General de la Seguretat Social.

Conclusió

L’empresari haurà d’afinar molt bé a l’hora de donar d’alta a la Seguretat Social a un familiar amb el que convisqui, ja que les conseqüències d’una alta indeguda en el Regim General de la Seguretat Social podria ser la ineficàcia de les cotitzacions i les conseqüències d’una alta indeguda en el RETA podrien ser encara molt més greus.

Legislació i jurisprudència consultats

  • Art. 1 de l’Estatut dels treballadors. RDL 2/2015, de 23/10.
  • Arts. 12,136, 305 i 306 de la Llei general de la Seguretat Social, RDL 8/2015, de 30/10.
  • Sentència del Tribunal Suprem de 27/7/2004, entre d’altres.
Som assessors laboral i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors