Compartir

En RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, la Generalitat de Catalunya ha adoptat noves mesures en relació a la Covid-19 que modifiquen la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre. Tindran vigència des d’avui fins el 31 d’octubre. Les resumim a continuació:

Els següents establiments comercials no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores:

 • Les botigues de conveniència.
 • Els establiments comercials annexos a les gasolineres.
 • Els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda
 • Tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics.

 

Activitats d’hoteleria i restauració:

 • Es manté la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments. Aquestes activitats es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Resten exclosos de la suspensió:
  • Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
  • Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
  • Els altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.
 • En les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d’aliments i begudes, i garantint en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.
 • En els establiments hotelers i altres establiments turístics, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

 

Equipaments cívics:

 • No es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants.
 • Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Som gestors administratius, Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors