Compartir
A partir del dia 1 de juliol del 2023, els artistes i d’altres professionals de la cultura podran accedir a una nova prestació especial d’atur amb 60 dies cotitzats en els darrers 6 mesos, o 180 dies en els sis anys anteriors a l’inici de la situació legal de desocupació.

S’ha publicat el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. Destaquem el següent:

Compatibilitat entre pensió de jubilació contributiva i activitat artística per compte propi o d’altri:

A partir del proper 1 d’abril de 2023 l’activitat artística, sigui per compte propi o per compte aliena serà compatible amb la percepció íntegra de la pensió de jubilació d’acord amb les regles següents:

  • La quantia de la pensió de jubilació serà l’equivalent al 100% de l’import que correspongui percebre, inclòs el complement per a pensions inferiors a la mínima i el complement per maternitat o reducció de la bretxa de gènere.
  • Mentre es mantingui el règim de compatibilitat, es tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general (qüestió important en l’àmbit de l’aportació al preu dels medicaments).

Compatibilitat entre pensió d’invalidesa no contributiva i l’activitat artística:

També amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2023, s’estableix una modificació en la norma perquè els beneficiaris de la pensió no contributiva d’invalidesa mantinguin i compatibilitzin la percepció d’aquesta pensió amb els seus rendiments per l’activitat artística, sempre que no excedeixin de l’import del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

Nova prestació especial per desocupació a partir de l’1 de juliol de 2023 per artistes i altres professionals de la cultura.

Amb entrada en vigor l’1 de juliol de 2023, s’estableix una prestació especial per desocupació a favor dels treballadors subjectes a la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui duen a terme activitats tècniques i auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Aquesta prestació s’adapta a la situació d’intermitència de l’activitat artística i és compatible amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge.

La prestació equivaldrà al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment, excepte quan la mitjana diària de les bases de cotització corresponents als últims seixanta dies de prestació real de serveis en l’activitat artística sigui superior a 60 euros, i en aquest cas serà igual al 100% de l’IPREM. La seva durada serà de quatre mesos i entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

Requisits:

  • Estar en situació legal de desocupació i tenir seixanta dies cotitzats per prestació real de serveis en l’activitat artística en els últims divuit mesos o, alternativament, acreditar cent vuitanta dies d’alta en la Seguretat Social (enfront dels tres-cents seixanta habituals) per prestació real de serveis en l’activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació.
  • No tenir dret a una prestació contributiva ordinària, encara que, en el cas que la prestació especial sigui més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial.

Compatibilitat i incompatibilitat:

Aquesta prestació serà compatible amb la percepció de drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge, però incompatible amb:

  • La feina per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social, o per compte d’altri.
  • Qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors