Compartir
S’han aprovat mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova disposició inclou incentius destinats a promoure la contractació laboral i altres mesures d’impuls i manteniment de l’ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social

En el BOE del dia 11 de gener s’ha publicat el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La  norma entrarà en vigor l’1 de setembre de 2023, amb algunes excepcions  (com és el cas de l’obligació de reintegrament d’ajuts per deslocalització, la revisió d’ofici en matèria d’actes d’enquadrament per incompliment de prescripcions legals o el règim de beneficis en cas d’ERTO o Mecanisme RED). Destaquem els següents incentius a les empreses en la contractació de personal:

Bonificació de quotes de la Seguretat Social en cas de readmissió  de treballadors que hagin estat declarats en situació d’incapacitat permanent total o absoluta:

Per accedir a la bonificació ja prevista en l’actualitat, consistent en una reducció del 50% en la quota empresarial a la Seguretat Social durant dos anys, s’hauran de complir els següents requisits:

 • El contractes de treball hauran de ser indefinits.
 • No es bonificaran aquells contractes en que la readmissió sigui un dret del treballador.
 • Si es bonificaran:
  • Els contractes de majors de 55 anys que un cop declarada la incapacitat permanent es reincorporin a l’empresa en una altra categoria.
  • El contractes de majors de 55 anys que recuperin la seva capacitat poden esser contractats per una altra empresa.

Contractació de persones en situació d’exclusió social:

La bonificació prevista en l’actualitat per a la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social (55 €/mes) s’incrementa fins a 128 €/mes.

Contractació de desocupats de llarga durada:

La contractació indefinida de desocupats de llarga durada donarà dret a una bonificació superior quan la persona contractada sigui una dona (128 €/mes, en lloc de 110 €/mes). Aquesta bonificació s’estén també a la contractació de persones que tinguin quaranta-cinc anys o més.

Contracte de formació per a l’alternança, que combina ocupació i formació:

 • Bonificació de 91 € al mes en la quota empresarial i de 28 € al mes en la quota obrera.
 • Aquestes bonificacions no són aplicables als contractes de formació en alternança quan se subscriguin en el marc de programes públics mixtos d’ocupació-formació.

Transformació en indefinits dels contractes formatius i de relleu:

 • Contractes formatius: Bonificació en la cotització de 128 € /mes i de 147 €/mes en cas de dones,  durant 3 anys.
 • Contractes de relleu: Bonificació en la cotització de 55 € /mes i de 73€/mes en cas de dones,  durant 3 anys.

Contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit (coeficient intel·lectual entre 70 i 85)

La contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 €/mes durant quatre anys.

Contractació de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans:

Donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 €/mes durant quatre anys.

Cooperatives i societats laborals: 

 • S‘estableixen bonificacions per la incorporació de treballadors desocupats com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals.
 • Es presta especial atenció als joves menors de trenta anys, o menors de trenta-cinc anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.

Conciliació familiar. Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social en els contractes de durada determinada que se subscriguin amb joves aturats per a substitució de treballadors en els següents casos:

 • Durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable en la cura del menor lactant
 • Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Supòsits de canvi de lloc de feina per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com supòsits de malaltia professional.

S

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors