Compartir

En el BOE del dia 30 de març s’ha publicat la Llei 2/2021 que inclou noves mesures urgents de prevenció, contenció, coordinació de la Covid-19 i de prevenció dels seus possibles rebrots.

La Llei recorda que en els centres de treball s’han d’adoptar les mesures ja conegudes de ventilació, neteja, desinfecció; que hi ha d’haver aigua,sabó i gels hidroalcohòlics a disposició dels treballadors; que s’ha d’adoptar mesures per evitar aglomeracions garantint en tot cas la distància interpersonal de 1,5 metres i, que, quan això no sigui possible s’haurà de dotar als treballadors d’equips de protecció adequats. També incorpora algunes novetats.

Destaquem el següent:

Forma de procedir si algú presenta símptomes compatibles amb la Covid-19

Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d’acudir al seu centre de treball.

Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això pel Departament de Salut, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Regim sancionador

La llei que comenten reitera que la infracció de les obligacions a càrrec de l’empresari tindrà la consideració d’infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals.

Contractes de treball en matèria de recerca sanitària

La norma s’ocupa d’una sèrie de regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la recerca i a la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessos.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors