Compartir
Es prorroga temporalment mesures laborals del 2022, com a resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

Ja varem informar de la pròrroga del salari mínim i de l’increment de les pensions. Resumirem tot seguit altres mesures laborals incloses en el l Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.

Pròrroga de la regulació de la modalitat de jubilació parcial amb simultània formalització d’un contracte de relleu

 Fins a l’1 de gener de 2024 es permetrà la jubilació parcial d’un treballador si l’empresa formalitza simultàniament un contracte de relleu amb un altra treballador en les següents condicions:

  • El treballador que demani la jubilació parcial ha de tenir una antiguitat mínima de 6 anys a l’empresa i ha d’estar fent directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  • El treballador ha de tenir un mínim de 33 anys cotitzats (25 si acredita una minusvàlua en grau igual o superior al 33%).
  • L’empresa ha de tenir com a mínim un 70% de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.
  • La reducció de la jornada del jubilat parcial ha de ser d’entre un 25% i un 67% de la jornada completa, o fins a un 80% si el treballador rellevista fos contractat per temps indefinit i a jornada completa.
  • La base de cotització del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

Pròrroga  a la prohibició d’acomiadar vinculada al gaudi d’ajuts públics relacionats amb el cost de l’energia

  • L’augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament fins al 30 de juny de 2023 per part d’aquelles empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en la norma.
  • Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Pròrroga de les quotes a la Seguretat Social

Es prorroga per un termini de tres mesos més el règim extraordinari d’ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social vigent.

Jubilació activa per als professionals sanitaris

S’aprova la jubilació activa millorada, que permetrà que professionals sanitaris d’atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar durant els pròxims tres anys compatibilitzant el 75% de la seva pensió amb el servei actiu a temps complet o a mitja jornada.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors