Compartir

Ha quedat aprovat el Reial decret-llei 20/2018 de mesures urgents per afavorir la competitivitat del sector industrial, que facilita la jubilació parcial amb contracte de relleu en la indústria manufacturera fins el 31 de desembre del 2022. Destaquem el següent:

El contracte de relleu. Concepte: 

  • El contracte de relleu és aquell que subscriu una empresa amb un treballador en situació de desocupació o amb un contracte de durada determinada per substituir a un altre que ha sol·licitat jubilar-se de manera parcial.
  • Permet la jubilació parcial anticipada d’un treballador veterà en una empresa, que queda compensada per l’entrada en aquest lloc vacant d’un aturat o treballador amb contracte temporal en l’empresa. El treballador veterà redueix la seva jornada, segueix cobrant el seu salari per la jornada que continua empleat i percep la pensió de jubilació per la resta. A més, no assumeix cap disminució en la seva pensió pel fet de percebre-la de manera anticipada.
  • D’altra banda, el treballador més jove accedeix a un lloc de treball amb un contracte amb certa estabilitat i adquireix el coneixement de la persona que abandonarà el seu lloc. Per a les empreses suposa un estalvi en costos de salaris i, a més, facilita l’aprenentatge de les noves incorporacions.

 

Requisits que haurà de reunir el treballador que es jubili parcialment:

  • Només poden accedir a la jubilació parcial els treballadors que realitzin determinades funcions: Els treballadors que sol·licitin l’accés a la jubilació parcial han de realitzar directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  • Antiguitat en l’empresa d’almenys 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. Es computarà l’antiguitat acreditada en l’empresa anterior si ha intervingut una successió d’empresa, o en empreses pertanyents al mateix grup.
  • Període de cotització de 33 anys (25 per a persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%) en la data del fet causant de la jubilació parcial. Es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’1 any, i sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.
  • Ha de reduir la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim del 67%, o del 80% per als casos en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte indefinit. Aquests percentatges s’entendran referits a la jornada d’un treballador a temps complet comparable.

 

Requisits que haurà de reunir el treballador rellevista:

  • Ha d’estar en situació d’atur o tenir contracte amb l’empresa de durada determinada.
  • Existència d’una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial. La base del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
  • Durada del contracte: Indefinida o com a mínim igual al temps que falti al treballador substituït per arribar a l’edat ordinària de jubilació.

 

Requisits per les empreses: El percentatge de treballadors amb contracte indefinit en el moment del fet causant de la jubilació parcial ha de superar el 70% del total dels treballadors de la seva plantilla.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors