Compartir

El 31 de desembre s’ha publicat en el BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021  que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar que les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s’incrementarà segons el SMI una vegada s’hagi aprovat.

Destaquem el següent:

Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social:
  • Base màxima de cotització: Sense variació: 4.070,10 euros/mensuals (o 135,67 euros diaris).
  • Bases mínimes de cotització: Les bases mínimes s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional (SMI). De moment el SMI no ha augmentat.
  • Tipus de cotització per les diferents contingències: Sense canvis.

 

Particularitats en la cotització dels treballadors autònoms:
  • Base mínima de cotització per autònoms amb 10 a més treballadors assalariats en algun moment del 2020: 1.214,10 €/mensuals.
  • Resta de bases i tipus de cotització: Es mantenen les bases i tipus de cotització, a excepció dels de contingències professionals (que pugen de l’1,1% a l’1,30%) i els de cessament d’activitat (del 0,8% al 0,9%).

 

Particularitats en la cotització dels treballadors de la llar:
  • Bases de cotització: S’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, que pel moment no s’ha modificat.
  • Bonificacions i reduccions: Sense canvis.

 

 Pensions:

Revalorització: Es revaloritzen les pensions contributives en un 0,9%, i les pensions no contributives en un 1,8%.

Manteniment del poder adquisitiu: Es manté per a 2021 el poder adquisitiu dels pensionistes, que rebran abans del 1 d’abril de 2022 i en un únic pagament una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2021 i la que hagués correspost d’haver aplicat l’IPC,

Límit d’ingressos per percebre els complements per mínims: Es fixa en 7.707 euros/any (uns 1.283 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).

Complement per habitatge: 525 euros/any.

Pensions de l’extingit SOVI:  6.183,80 euros/any.

Límit de la quantia inicial de les pensions públiques:  2.707,49 euros/mes, sense perjudici de les pagues extraordinàries.

 

Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms

Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 les empreses del sector turístic, comerç i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

 

Bonificació canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural

Es manté la bonificació del 50 per cent en la cotització empresarial en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

 

Crèdit de formació professional per a l’ocupació:

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2020 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s’estableix a continuació:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.

b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.

c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.

d) De 250 treballadors o més: 50 per cent.

Les empreses d’1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros. Així mateix, es podran beneficiar d’un crèdit de formació les empreses que durant l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d’un crèdit de bonificacions que el seu import resultarà d’aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros.

Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.

 

Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral:

Es suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. Aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s’haurà de produir al llarg de l’any 2021.

 

Congelació del salari mínim interprofessional (SMI):

El SMI del 202o ha quedat prorrogat mentre no s’aprovi el del 2021 en el marc del diàleg social que s`està duent a terme.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors